Organizacje doktoranckie

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów (kadencja 2020-2022)

Zadania:

– ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu,

– reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu,

– uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów,

– wybór przedstawicieli doktorantów do komisji powołanych przez organy Uniwersytetu,

– wybór członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów,

– uzgadnianie treści Regulaminu Szkół Doktorskich,

– udzielanie wsparcia regulaminowego doktorantom Uniwersytetu oraz kołom naukowym,

– organizacja prac komisji stałych powołanych przy Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów,

– reprezentowanie Samorządu Doktorantów na zjazdach Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Przedstawiciele RUSD:

mgr Przemysław Brzozowski – Przewodniczący

mgr Katarzyna Kowalik – Sekretarz

Kontakt:

rusd@uwb.edu.pl

Facebook: Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB: https://www.facebook.com/Rada-Uczelniana-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-UwB-419543974875833


Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (kadencja 2020-2022)

Zadania:

– ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej,

– reprezentowanie doktorantów wobec władz Wydziału, Instytutu lub Szkoły Doktorskiej,

– wybór przedstawicieli do organów lub komisji Szkoły Doktorskiej,

– udzielanie wsparcia regulaminowego doktorantom Szkoły Doktorskiej,  

– reprezentowanie Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej w Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów.

Przedstawiciele:

mgr Sandra Chmielewska – Przewodnicząca

mgr Wioleta Lewandowska – Wiceprzewodnicząca

I rok:

mgr Paweł Butkiewicz

mgr Wioleta Lewandowska

II rok:

mgr Sandra Chmielewska

mgr Dariusz Kiejza

III rok:

mgr Artsiom Kazlou

mgr inż. Tomasz Zalewski

Kontakt:

s.chmielewska@uwb.edu.pl

w.lewandowska@uwb.edu.pl    

p.butkiewicz@uwb.edu.pl

d.kiejza@uwb.edu.pl

a.kazlou@uwb.edu.pl 

tmkzlwsk@uwb.edu.pl


Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta UwB, stoi na straży praw doktoranta wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa zakładowego w sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta. Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, zobowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik ma prawo występowania za zgodą zainteresowanego w jego imieniu wobec władz podmiotu prowadzącego studia doktoranckie lub szkołę doktorską. Działania Rzecznika mają na celu, w szczególności: udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce; podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych; analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta na Uniwersytecie w Białymstoku.

Rzecznik Praw Doktoranta UwB:

mgr Adriana Kuligowska

Kontakt:

a.kuligowska@uwb.edu.pl