Promotorzy

Wykaz promotorów 2023/2024

Obowiązki promotora

Obowiązki promotora § 25 ust. 4 Regulaminu SDNSiP

4. Do obowiązków promotora należy w szczególności:

1) uzgadnianie z doktorantem indywidualnego planu badawczego ze wskazaniem elementów podlegających ocenie śródokresowej z zachowaniem zasady zrównoważonego nakładu pracy badawczej na poszczególne lata,

2) sporządzanie opinii dotyczącej realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta, w tym jego aktywności naukowej oraz dydaktycznej. Opinie te sporządzane są po każdym semestrze kształcenia, z tym że opinie roczne są wpisywane do sprawozdań doktorantów. Wzór sprawozdania rocznego, sprawozdania śródokresowego i opinii promotora sporządza dyrektor,

3) zatwierdzanie i opiniowanie sprawozdań rocznych i sprawozdania śródokresowego doktoranta,

4) wspieranie rozwoju naukowego doktoranta, głównie w zakresie aktywności publikacyjnej, grantowej, konferencyjnej i stażowej oraz dydaktycznej,

5) pomoc w organizacji stażu naukowego i poszukiwaniu źródeł finansowania aktywności naukowej,

6) ustalenie, mając na uwadze obszar badań doktoranta, w porozumieniu z kierownikiem jednostki oraz dyrektorem, zajęć do samodzielnego prowadzenia lub uczestnictwa w prowadzeniu w ramach praktyk zawodowych,

7) udzielanie wskazówek metodycznych i merytorycznych wspomagających aktywność dydaktyczną doktoranta,

8) monitorowanie postępów badań doktoranta oraz jego zaangażowania w realizację zadań wynikających z indywidualnego planu badawczego,

9) opiniowanie wniosków doktoranta dotyczących realizacji programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego,

10) w przypadku niewywiązywania się doktoranta z obowiązków niezwłoczne informowanie dyrektora o zaistnieniu przesłanki do skreślenia z listy doktorantów,

11) złożenie wniosku do rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w przypadku stwierdzenia naruszenia przez doktoranta praw własności intelektualnej lub postępowania doktoranta niezgodnego z zasadami rzetelności w badaniach naukowych, z treścią ślubowania, regulaminem szkoły doktorskiej, zasadami etyki naukowej, oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie w Białymstoku.

12) określenie obowiązków promotora pomocniczego.

Limity doktorantów u promotora

Zgodnie z § 27 Regulaminu SDNSiP:

1. W szkole doktorskiej ta sama osoba nie może być jednocześnie promotorem więcej niż czterech doktorantów, z czego przynajmniej dwóch doktorantów musi być po pozytywnej ocenie śródokresowej.

2. Pod opieką promotora pomocniczego może pozostawać nie więcej niż dwóch doktorantów.

Wyznaczenie promotorów

Doktorant, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia, składa do dyrektora wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, wskazując w nim osobę lub osoby spełniające warunki, o których mowa w § 25 ust. 2.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie lub oświadczenia kandydatów na promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego o wyrażeniu zgody na sprawowanie opieki naukowej oraz wykaz ich osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat. DRUKI