Samorząd Doktorantów

Czym jest Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB?

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów działająca przy Uniwersytecie w Białymstoku ma za zadanie dbać o prawa i obowiązki doktorantów. Stoi także na straży przestrzegania obowiązującego na Uniwersytecie prawa i przyczynia się do polepszenia jakości kształcenia. Z uwagi na swoją specyfikę, RUSD działa na rzecz zarówno jakości kształcenia studentów, jak również jakości kształcenia doktorantów, promowania badań i naukowości. Samorząd doktorantów posiada swoich przedstawicieli w różnych jednostkach działających przy UwB.

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów powstaje z przedstawicieli z trzech Rad Doktorantów Szkół Doktorskich (RDSD) i Rady Doktorantów Studiów Doktoranckich. W skład każdej Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej wchodzi 8 doktorantów z danej Szkoły Doktorskiej, wśród tych osób muszą się znaleźć przedstawiciele każdej dyscypliny, w której dana Szkoła prowadzi kształcenie. Wszystkie trzy RDSD wraz z Radą Doktorantów Studiów Doktoranckich tworzą Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów (RUSD).

Kontakt: rusd@uwb.edu.pl

Skład Zarządu Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB

PRZEWODNICZĄCA Wioleta Lewandowska w.lewandowska@uwb.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

WICEPRZEWODNICZĄCA Sandra Chmielewska s.chmielewska@uwb.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

SEKRETARZ Maciej Kwiatkowski m.kwiatkowski@uwb.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

CZŁONEK ZARZĄDU Patrycja Wilczewska p.wilczewska@uwb.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

CZŁONEK ZARZĄDU Kewin Konrad Bach k.bach@uwb.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

CZŁONEK ZARZĄDU Dariusz Kiejza d.kiejza@uwb.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk ścisłych i Przyrodniczych

Jakie organy działają Przy Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów?

Przy Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów od 2020 roku działają trzy komisje. Komisja Wyborcza, ds. Nauki i Komisja ds. Kultury i Promocji.

Komisja Wyborcza przeprowadza wybory we wszystkich jednostkach samorządu i dba o ich prawidłowy przebieg a także stwierdza ważność wyborów.

Komisja ds. Nauki analizuje obowiązujące przepisy, rekonstruuje regulaminy, opracowuje zasady w przydzielaniu dofinansowań, opiniuje wnioski o przyznanie dofinansowań na działalności naukowe.

Komisja ds. Kultury i Promocji zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych w ramach samorządu, promuje konkursy o dofinansowania naukowe, promuje samorząd, sporządza ankiety na temat jakości kształcenia, dba o zapewnianie doktorantom wszystkich potrzebnych zasobów.

Przewodniczący ww. Komisji:

mgr Dorota Haponiuk– Komisja Wyborcza

mgr Dariusz Kiejza – Komisja ds. Nauki

mgr Patrycja Wilczewska– Komisja ds. Kultury i Promocji

Gdzie można znaleźć aktualności o działaniach Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów?

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Publikujemy tam najważniejsze informacje, przypominamy o naborach do konkursu APLAUZ, oznajmiamy o działaniach pojętych przez Zarząd RUSD i udostępniamy ważne wydarzenia.

Link do strony: https://www.facebook.com/RUSDUwB