Staże naukowe, Erasmus

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyjazdów na krajowy/zagraniczny staż naukowy doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku


PRZED WYJAZDEM NA STAŻ:

Doktoranci ubiegający się o odbycie stażu proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły doktorskiej następujących dokumentów nie później niż na 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu naukowego:


PO ZAKOŃCZENIU STAŻU:

Doktorant nie później niż 3 miesiące od zakończenia stażu i nie później niż w terminie określonym w organizacji danego roku akademickiego do zaliczenia roku kształcenia składa do sekretariatu szkoły doktorskiej następujące dokumenty:

  • sprawozdanie z realizacji stażu naukowego
  • zaświadczenie z instytucji przyjmującej na staż naukowy poświadczające realizację i zakończenie stażu (wskazanie dat i miejsca stażu)
  • opinie opiekuna z instytucji przyjmującej na staż naukowy dotyczącą realizacji stażu przez doktoranta (odnoszącą się do efektów zaplanowanych do realizacji w programie stażu)

STAŻ ZAGRANICZNY

W przypadku planowania stażu zagranicznego doktoranci proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły doktorskiej następujących dokumentów nie później niż na 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu naukowego:

Więcej informacji na temat procedury wyjazdowej: https://www.uwb.edu.pl/procedura-wyjazdowa

Erasmus