O szkole

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostały zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach – szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Rektora UwB z dnia 27.03.2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich:

  • Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;
  • Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;
  • Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:


Organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych działającej na Uniwersytecie w Białymstoku określa Regulamin. Obecnie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB kształci się trzydziestu doktorantów w ramach trzech dyscyplin. W roku akademickim 2022/2023 w ramach dyscypliny nauki fizyczne uruchomiono kształcenie w języku angielskim.


Władze 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytetu w Białymstoku

dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB


Komisja ds. jakości kształcenia

Decyzja nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB – Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Joanna Karpińska

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB

dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB

dr hab. Bartosz Kwaśniewski, prof. UwB

mgr Izabela Kurowska – przedstawiciel doktorantów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:


Wydziały konstytuujące Szkołę Doktorską