Rada Naukowa

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Kadencja:  od 01.09.2023 r.

dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB – Przewodnicząca Rady

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB – dyscyplina nauki biologiczne

prof. dr hab. Joanna Karpińska – dyscyplina nauki chemiczne

dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB – dyscyplina nauki fizyczne

dr hab. Bartosz Kwaśniewski, prof. UwB – dyscyplina matematyka


Kompetencje Rady: 

  • Opiniowanie projektu regulaminu szkoły doktorskiej
  • Opiniowanie projektu zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej
  • Opiniowanie projektu programu kształcenia, zaopiniowanego przez rady jednostek, które reprezentują dyscypliny wchodzące w skład danej szkoły
  • Opiniowanie kandydatów do komisji przeprowadzających oceny śródokresowe
  • Opiniowanie kandydatów do komisji odwoławczej ds. ocen śródokresowych
  • Opiniowanie wniosków doktorantów o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego oraz wniosków w zakresie ich zmian
  • Opiniowanie sprawozdań rocznych doktorantów