Ocena śródokresowa

Zgodnie z regulaminem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych realizacja Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia.

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w które przygotowana jest rozprawa doktorska, w tym co najmniej 1 zatrudniona poza Uniwersytetem w Białymstoku.

Dyrektor wyznacza i podaje do wiadomości termin oceny śródokresowej nie później niż 60 dni przed tym terminem.

Doktorant, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem oceny śródokresowej, składa do dyrektora zaopiniowane przez promotora sprawozdanie śródokresowe z wykonania IPB, wraz z pozostałymi załącznikami w wersji papierowej. Załączniki w wersji elektronicznej powinny być wysłane na adres mailowy Szkoły Doktorskiej.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Terminy oceny śródokresowej w roku 2021:

24 września 2021 r. – ocena w dyscyplinie nauki chemiczne

01 października 2021 r. – ocena w dyscyplinie nauki fizyczne

Wyniki oceny śródokresowej:

Wyniki ocen śródokresowych w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wyniki oceny śródokresowej wraz z uzasadnieniem dostępne są w październiku na tablicy ogłoszeń Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, a w późniejszym okresie do wglądu w sekretariacie (pokój 1018).