Ocena śródokresowa

Zgodnie z regulaminem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych realizacja Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia.

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w które przygotowana jest rozprawa doktorska, w tym co najmniej 1 zatrudniona poza Uniwersytetem w Białymstoku.

Dyrektor wyznacza i podaje do wiadomości termin oceny śródokresowej nie później niż 60 dni przed tym terminem.

Doktorant, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem oceny śródokresowej, składa do dyrektora zaopiniowane przez promotora sprawozdanie śródokresowe z wykonania IPB, wraz z pozostałymi załącznikami w wersji papierowej. Załączniki w wersji elektronicznej powinny być wysłane na adres mailowy Szkoły Doktorskiej.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.


Akty prawne:

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Ocena śródokresowa 2023

Ocena śródokresowa 2022


Ocena śródokresowa 2021