Kształcenie

Program kształcenia SDNSiP obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020:

Program kształcenia SDNSiP obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023:

Program kształcenia SDNSiP obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024


Wykładowcy

Rok akademicki 2023/2024


 Promotorzy 

Promotorzy doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


Dokumenty do pobrania:

Wniosek doktoranta o powołanie promotora

Zgoda i oświadczenie promotora

Zakres zadań powierzonych promotorowi pomocniczemu


Praktyki

Praktyki zawodowe realizowane są w formie osobistego prowadzenia zajęć przez doktoranta przydzielonych mu (lub wskazanych) przez promotora lub Dyrektora Szkoły w dyscyplinie, w której doktorant prowadzi badania. W uzasadnionych przypadkach praktyka może polegać na uczestniczeniu doktoranta w zajęciach prowadzonych przez innego nauczyciela akademickiego. Wymiar godzinowy praktyk to co najmniej 15 godzin, ale nie więcej niż 60 godzin dydaktycznych rocznie począwszy od roku drugiego.


Przedmioty spoza dyscypliny

Doktoranci do 7 semestru kształcenia włącznie zobowiązani są do realizacji 1 konwersatorium spoza dyscypliny.

Zapisy na rok akademicki 2023/2024 (semestr zimowy) przyjmuje Sekretariat szkoły doktorskiej do dnia 28.02.2023 r.

Wykaz przedmiotów spoza dyscypliny