Nauki biologiczne 2024/25

Lp.Imię i nazwisko, tytuł naukowy, e-mailObszar badań, tematyka badawcza
1.prof. dr hab. Iwona Ciereszko icier@uwb.edu.plFizjologiczne i wzrostowe odpowiedzi roślin użytkowych na deficyt fosforanów w glebie, stres oksydacyjny oraz infekcję przez patogeny. Mechanizmy ochrony aparatu fotosyntetycznego w liściach w reakcji na stresowe czynniki środowiskowe. 
2.prof. dr hab. Andrzej Górniak hydra@uwb.edu.pl  Zróżnicowanie współczesnych zespołów ameb skorupkowych torfowisk sfagnowych wschodniej Polski   Metabolizm rzek północno-wschodniej Polski
3.prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz
ermi@uwb.edu.pl
Nauki biologiczne, genetyka i genomika populacji dzikich ssaków, proponowany, roboczy  temat: „Zmienność adaptacyjna i neutralna u ssaków drapieżnych a ich ochrona”
4.dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB
abajguz@uwb.edu.pl
Biochemia roślin. Reakcja Chlamydomonas reinhardtii na gadolin
5.dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB
drzym@uwb.edu.pl
Paleobotanika, paleoekologia plejstocenu i holocenu (czwartorzędu). Historia współczesnych zbiorowisk roślinnych o charakterze borealnym i subborealnym w Polsce północno-wschodniej – jak kształtowały się zbiorowiska typu borealna świerczyna na torfie czy też subborealna brzezina bagienna (biel), które możemy spotkać obecnie np. na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Jak daleko wstecz sięga na tym terenie historia fitocenoz bardziej typowych dla obszaru tajgi?    
6.dr hab. inż. Maciej Karpowicz, prof. UwB m.karpowicz@uwb.edu.pl1. Zanieczyszczenia mikroplastikiem wód gruntowych i strefy hyporeicznej północno-wschodniej Polski.
2. Widłonogi (Copepoda) wód podziemnych – od lokalnych adaptacji do ekologicznej specjacji.
3. Planktonowe relikty glacjalne Europy – specjacja allopatryczna, gatunki kryptyczne, eko-ewolucja.
4. Różnorodność i ekologia niesporczaków (Tardigrada) wód pn-wsch Polski.
7.dr hab. Szymon Sękowski, Prof. UwB
s.sekowski@uwb.edu.pl Promotor pomocniczy:
dr Ewa Olchowik-Grabarek ewaolch@uwb.edu.pl  
Antybakteryjna aktywność związków pochodzenia roślinnego Prace eksperymentalne będą prowadzone z wykorzystaniem metod mikrobiologicznych, fizykochemicznych i z zakresu biologii molekularnej. Celem badań będzie charakterystyka aktywności antybakteryjnej związków pochodzenia roślinnego względem bakterii patogennych. Same badania zostaną ukierunkowane na potencjalne zastosowanie biomedyczne badanych związków.  
 8.dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB atyl@uwb.edu.pl
Promotor pomocniczy
dr Magdalena Czerniecka
m.siemieniuk@uwb.edu.pl
Metaboliczne, genetyczne i epigenetyczne determinanty nabywania oporności na azole u drożdżaków.
9.dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB
p.zielinski@uwb.edu.pl
1. Czynniki wpływające na rozmieszczenie mikroplastiku w jeziorach.
2. Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na migrację mikroplastiku w zlewniach rzecznych.
10.dr hab. inż. Magdalena Grabowska
magra@uwb.edu.pl
Ekologia fitoplanktonu i fitobentosu ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk okrzemek w źródliskach z terenów nizinnych .