mgr Zuzanna Zielińska

E-mailz.zielinska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-8515-9840
Temat rozprawy doktorskiejUżycie nowych metod analitycznych opartych na biosensorach SPRi w panelu diagnostycznym w chorobach neurodegeneracyjnych oraz onkologicznych.
Promotorprof. dr. hab Ewa Gorodkiewicz
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Pracownia Bioanalizy
Działalność naukowo-badawczaProwadzę badania wykorzystujące technikę Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów
w wersji Obrazowej. Zajmuję się również konstrukcją biosensorów czułych na związki, które mogą być potencjalnymi markerami danych jednostek chorobowych. Prowadzę ilościowe oznaczenia potencjalnych biomarkerów w różnorodnym materiale biologicznym.
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachZielińska Z., Ołdak Ł., Gorodkiewicz E. “Methods of PARP-1 Determination and its Importance in Living Organisms” Protein & Peptide Letters. 2022;29(6):496-504 [40pkt]

Zielińska Z., Ołdak Ł., Kacperczyk-Bartnik J., Koc-Żórawska E., Żórawski M., Laudanski P., Gorodkiewicz E. An Array SPRi Biosensor for the Determination on PARP-1 in Blood Plasma. Biomedicines. 2023, 17;11(2):602. Udział procentowy: 30%. [100pkt]

Załęcka J., Zielińska Z., Ołdak Ł., Sakowicz A., Mańka G., Kiecka M., Spaczyński R., Piekarski P., Banaszewska B., Jakimiuk A., Issat T., Młodawski J., Szubert M., Sieroszewski P., Raba G., Szczupak K., Kluz T., Kluza M., Pierzyński P., Ciebiera M., Wojtyła C., Lipa M., Warzecha D., Wielgoś M., Cendrowski K., Gorodkiewicz E., Laudański, P. The SPRi determination of cathepsin L and S in plasma and peritoneal fluid of women with endometriosis. Advances in Medical Sciences, 2024, 69(2), 224-230. [100pkt]

Wróbel M., Zielińska Z., Ołdak Ł., Kalicka A., Mańka G., Kiecka M., Spaczyński R.Z., Piekarski P., Banaszewska B., Jakimiuk  A. Evaluation of Proteasome and Immunoproteasome Levels in Plasma and Peritoneal Fluid in Patients with Endometriosis. International Journal of Molecular Sciences 2023, 24, 14363. [140pkt]

Oldak L., Zielinska Z., Socha K., Bogdan S., Gorodkiewicz E. Phospho-Tau 181 quantification method for Alzheimer’s disease based on an array 2D biosensor combined with surface plasmon resonance imaging. Talanta. 2024 May 1;271:125736. [100pkt]

Oldak L., Zielinska Z., Milewska P., Chludzinska-Kasperuk S., Latoch E., Konończuk K., Krawczuk-Rybak M., Starosz A., Grubczak K., Reszeć J., Gorodkiewicz E. Changes in the Concentrations of Proangiogenic Cytokines in Human Brain Glioma and Acute Lymphoblastic Leukemia. Int J Mol Sci. 2024 Feb 23;25(5):2586. [140pkt]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachZielińska Z., Ołdak Ł., Gorodkiewicz E. „PARP-1 metody oznaczeń i jego znaczenie w diagnostyce”
„Wybrane aspekty stanu zdrowia osób mieszkających na terenie Polski – przegląd i badania”, 2021;Tom 3, 140-147
B. Konferencje naukowe22.07.2021 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i problemy nauk biomedycznych” – „Oznaczanie katepsyny G w ślinie z użyciem biosensora SPRi”

26.02.2022 – XII Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych – „Wykorzystanie biosensorów SPRi do ilościowych oznaczeń proteasomu i immunoproteasomu 20S w próbkach osocza i płynu otrzewnowego”.

25-25.06.2022 – VII Konferencja „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza” – „Wykorzystanie biosensorów SPRi do ilościowych oznaczeń proteasomu i immunoproteasomu 20S w próbkach osocza i płynu otrzewnowego”. – kontynuacja badań.

29.06-3.07.2022 – Zjazd Letni Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2022 – „Wykorzystanie biosensorów SPRi do ilościowych oznaczeń proteasomu i immunoproteasomu 20S w próbkach osocza i płynu otrzewnowego”. – zakończenie badań.

4.03.2023 – XIV Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych – „Konstrukcja biosensora SPRi czułego na białko PARP-1 do oznaczeń ilościowych w osoczu krwi.”

21.04.2023 – 1st International Conference for young Scientists „Biomarkers of Civilization Diseases”, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – „Construction of the SPRi biosensor sensitive to the PARP-1 protein for quantitative determinations in blood plasma”.

18-19.05.2023 – X Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, konferencja krajowa, Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – „„Nowa metoda analityczna do oznaczeń białka PARP-1 oparta na biosensorze SPRi.”

11-13.09.2023 – Konwersatorium Spektrometrii Atomowej Białystok – poster: „Wykorzystanie Spektrometrii Rezonansu Plazmonów w konstrukcji biosensora czułego na HIF-1α.”

9.03.2024 – XV Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych – „Oznaczenia ilościowe proteasomu, immunoproteasomu, katepsyny S i katepsyny L jako potencjalnych biomarkerów endometriozy przy użyciu biosensorów SPRi”

26.04.2024 – 2nd International Conference for young Scientists „Biomarkers of Civilization Diseases”, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – “Analysis of the levels of proteasome, immunoproteasome, cathepsin S and L – potential biomarkers of endometriosis using SPRi biosensors”.
C. Granty
D. Zrealizowane stażeStaż naukowy w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe2 miejsce za wystąpienie ustne na XIV Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych – „Konstrukcja biosensora SPRi czułego na białko PARP-1 do oznaczeń ilościowych w osoczu krwi.” – 4.03.2023

1 miejsce za wystąpienie ustne na konferencji 1st International Conference for young Scientists „Biomarkers of Civilization Diseases”, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – „Construction of the SPRi biosensor sensitive to the PARP-1 protein for quantitative determinations in blood plasma”. – 21.04.2023

Wyróżnienie wystąpienia ustnego: 2nd International Conference for young Scientists „Biomarkers of Civilization Diseases”, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – “Analysis of the levels of proteasome, immunoproteasome, cathepsin S and L – potential biomarkers of endometriosis using SPRi biosensors”. -26.04.2024

Uczestnictwo w warsztatach KOSAT, organizowanych przez Altium International Sp. z o. o. pt. „Analiza wielopierwiastkowa w praktycznym ujęciu. Spektrometry ICP-MS i ICP-OES Agilent Technologies – możliwości programowania metod”. – Białystok, 11.09.2023

Uczestnictwo w warsztatach Pro Environment pt. „Potęga komory UCT – sposób na usunięcie dowolnych interferencji i dużo więcej”. – Białystok, 12.09.2023

Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez firmę Air Liquide Polska Sp. z o. o.  pt. „ Bezpieczeństwo w użytkowaniu butli z gazami sprzężonymi na przykładzie gazów palnych, utleniających, neutralnych”. – Białystok, 13.09.2023

Szkolenie MERCK DAY „Optymalizacja technik pracy z białkami” – Białystok, 24.04.2024
Inna aktywność, np. organizacyjnaMarzec-Maj 2022 Warsztaty organizowane przez Wydział Chemii z cyklu „Spotkania z nauką” w ramach Dni Otwartych.
 
15.11.2023 – Popularyzacja nauki w ramach IV konkursu wiedzy o ochronie środowiska