mgr Sylwia Sajkowska

E-mails.sajkowska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-6934-1722
Temat rozprawy doktorskiejBadanie specjacji wybranych metali w roślinach leczniczych technikami sprzężonymi HPLC-ICP-MS i ESI-MS/MS
Promotordr hab. Barbara Leśniewska
Promotor pomocniczydr Marta Hryniewicka
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Nieorganicznej, Zakład Analiz Farmaceutycznych i Żywności
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachSadłowska K., Sajkowska S., Leśniewska B. ,,Badania wstępne zatrzymywania platyny i palladu na mikroplastiku”, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Wyd. UMCS Lublin 2022 [20 pkt]
B. Konferencje naukoweIII Konferencja Naukowa ,,Młodzi Zdolni” – ,,Sorpcja metali ciężkich na mikroplastiku” – poster (Łódź, 06.05.2022)
C. Granty„Opracowanie i walidacja metody oceny biodostępności wybranych pierwiastków z roślin leczniczych” w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” (MEiN); rola w projekcie: członek zespołu badawczego (2022-2023)
 
,,Badanie bioprzyswajalności wybranych metali istotnych fizjologicznie z roślin leczniczych” w ramach projektu „Nauka w młodych rękach dla otoczenia społeczno-gospodarczego”(MEiN); rola w projekcie: kierownik (listopad 2022 – listopad 2023)
D. Zrealizowane stażeStaż naukowy w Zakładzie Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (6-15.06.2022)
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweUdział w szkoleniach, seminariach i warsztatach:

Warsztaty „Nowoczesne i Oszczędne podejście do techniki ICP-MS”
 
Warsztaty ,,Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna dyspersją energii jako proste, szybkie i niezawodne narzędzie w ocenie zgodności materiałów z dyrektywą RoHS”
 
Warsztaty ,,Praktyczne aspekty analizy wielopierwiastkowej w trybie single particle ICP-MS (SP-ICP-MS)”

Warsztaty ,,Jak poprawić wydajność oraz czułość w spektrometrii ICP-OES”

Warsztaty ,,Analiza próbek środowiskowych na zawartość rtęci, z użyciem najnowszych analizatorów firmy Nippon Instruments Corporation”

Warsztaty ,,Metody spektroskopowe w projektowaniu i otrzymywaniu leków oraz ich nośników”  

Webinarium „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” konferencja online

Seminarium ,,The SOLvE Colloquia – Seminars on the Determination, Analysis and Use of Thermodynamic Data in Solution Equilibria and Chemical Speciation”

Webinarium,,Top Tips and Common Mistakes in Scientific Writing’’
Inna aktywność, np. organizacyjnaKomitet Organizacyjny I etapu 69. Olimpiady Chemicznej