mgr Marta Orzechowska

E-mail m.orzechowska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-5443-0044
Temat rozprawy doktorskiejBadania cieczy ferrimagnetycznych na bazie nanocząstek domieszkowanego magnetytu
Promotordr hab. Katarzyna Rećko
Promotor pomocniczyBrak
Wydział /Katedra/ZakładWydział Fizyki, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Działalność naukowo-badawczaRozwijanie nowatorskiego tematu badawczego związanego z domieszkowaniem nanomagnetytów galem (temat dotąd podjęty przez nieliczne grupy badawcze). Rozwijanie warsztatu naukowego w oparciu o techniki pomiarowe dostępne jedynie w ramach współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą. W ramach badań nanoukładów ferrytowych domieszkowanych w szerokim zakresie galem badania prowadzone są przy użyciu technik: dyfrakcji rentgenowskiej i neutronowej, niskokątowego rozpraszania neutronów, elektronowych technik mikroskopowych, pomiarów namagnesowania z wykorzystaniem VSM-u i spektroskopii Mössbauera oraz pomiarów kalorymetrycznych.
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachK. Rećko, D. Satuła, J. Waliszewski, M. Biernacka, M. Orzechowska, B. Kalska-Szostko, D. Soloviov, A. Miaskowski, A. Beskrovny, A. Basa, K. Szymański „Magnetism of surface modified and gallium doped magnetite particles” Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2020 [40 pkt, IF 0.61]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachM. Orzechowska, K. Rećko, D. Satuła „Własności strukturalne, magnetyczne i termiczne nanocząstek magnetytu domieszkowanego galem” Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2020, [5 pkt]

M. Orzechowska, K. Rećko, U. Klekotka, M. Biernacka „Morfologia i uporządkowanie strukturalno-magnetyczne nanoferrytów galowych” Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2020 [5 pkt.]

M. Orzechowska, K. Rećko „Własności strukturalne i termiczne nanoferrytów galowych użyteczne w hipertermii magnetycznej” ArchaeGraph, 2020 [20 pkt]
B. Konferencje naukoweXII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”; M. Orzechowska, K. Rećko, D. Satuła; prezentacja ustna pt.:„Własności strukturalne i magnetyczne nanocząstek ferrytów galowych o potencjalnym zastosowaniu biomedycznym”

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”; M. Orzechowska, K. Rećko, D. Satuła; poster „Badania własności fizyko-chemicznych układów GaxFe(3-x)O4 (x=0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8”

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”; M. Orzechowska, K. Rećko, D. Soloviov; prezentacja ustna pt.: „Charakterystyka strukturalna i morfologiczna nanoferrytów opłaszczonych chitosanem i heksyloaminą”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.”; M. Orzechowska, K. Rećko, M. Biernacka; prezentacja ustna pt.: „Struktura i magnetyzm nanocząstek magnetytu domieszkowanego galem otrzymywanych metodą współstrącania”

The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2021, Poznań, 28.06-2.07.2021:
·        K. Rećko, M. Orzechowska, U. Klekotka, D. Satuła, W. Olszewski, D. Soloviov, A. Beskrovnyi, J. Waliszewski, M. Biernacka,K. Szymanski; poster „Surface modification and magnetic study of widely Ga-doped magnetite nanoparticles”
·         M. Orzechowska, K. Rećko, W. Olszewski, A. Miaskowski, B. Kalska, U. Klekotka, D. Soloviov; poster „Magnetocaloric properties of GaxFe3−xO4 nanoparticles coated with chitosan”
C. Granty„Investigations of hydrophilic functionalized gallium ferrite-magnetite nanoparticles by SANS and neutron diffraction techniques – continuation” (Pełnomocnik Rządu RP ds. ZIBJ w Dubnej), kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Rećko; rola w projekcie: współwykonawca (marzec – listopad 2020)

„A study on gallium substituted magnetite nanoparticles
in the core-shell: Fe3O4@Fe3-xGaxO4 and Fe3-xGa3O4@Fe3O4 system”(IBR-2-FLNP); rola w projekcie: współwykonawca

„Investigation of behavior of undoped and Ga-doped magnetites using SANS scattering”(IBR-2-FLNP), kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Rećko; rola w projekcie: współwykonawca (kwiecień 2021)

„SANS characterization of gallium nano-ferrites functionalized with chitosan” (IBR-2-FLNP), kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Rećko; rola w projekcie: współwykonawca (kwiecień 2021)

„Preferential site occupancy of Ga (III) ions in Fe3O4-based nanosystems” (IBR-2-FLNP), kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Rećko; rola w projekcie: współwykonawca (maj 2021)

„Magnetic ordering of gallium nanoferrites synthesized by Massart method”; rola w projekcie: główny wykonawca ( grudzień 2021)
D. Zrealizowane staże05-18.07.2021 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweRozdział pt. „Morfologia i uporządkowanie strukturalno-magnetyczne nanoferrytów galowych” opublikowany w monografii naukowej pt. „Wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej ” został polecony w cyklu prowadzonym na fanpage Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunek NANO – badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii”
Inna aktywność, np. organizacyjnaWspółudział w prowadzeniu zajęć w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego (2020/2021)

Wystąpienie LIVE w sesji Inżynieria biomedyczna jako reprezentantka specjalności Fizyka medyczna, prowadzonej na Wydziale Fizyki UwB w ramach akcji „Dziewczyny do ścisłych”(2021).