mgr Maciej Lewkowicz

E-mail 

m.lewkowicz@uwb.edu.pl

Kod ORCID

Temat rozprawy doktorskiej

Własności bozonowo-fermionowych kropli kwantowych w ultra-zimnych gazach atomowych

Promotor

dr hab. Tomasz Karpiuk

Promotor pomocniczy

Wydział /Katedra/Zakład

Wydział Fizyki

Działalność naukowo-badawcza

A.    Publikacje naukowe

A1. Artykuły naukowe w czasopismach

 

A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach

 

B. Konferencje naukowe

C. Granty

D. Zrealizowane staże

E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe

Inna aktywność, np. organizacyjna