mgr Łukasz Ołdak

E-mail l.oldak@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-1829-7466
Temat rozprawy doktorskiejBadania porównawcze nowych rozwiązań w technice SPRi w odniesieniu do oznaczania biomarkerów
Promotorprof. dr hab. Ewa Gorodkiewicz
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Pracownia Bioanalizy
Działalność naukowo-badawczaProwadzę badania z zakresu nowatorskich rozwiązań w technice Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów w wersji Obrazowej poprzez wykorzystywanie podstaw biosensorów
z różnymi warstwami metalicznymi. Ponadto wykonuję analizy ilościowe wybranych potencjalnych biomarkerów w różnych jednostkach chorobowych i zróżnicowanym materiale biologicznym, które mogłyby być specyficzne dla danego schorzenia. Badam ich zmiany ilości w zależności od stadium zaawansowania choroby oraz ich wzajemne korelacje. Poza tym opracowuję i konstruuję nowe biosensory na inne, dotąd mało poznane potencjalne biomarkery. Przy tym badam siły oddziaływań poszczególnych biocząsteczek. 
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachOłdak Ł, E. Gorodkiewicz E. “Biosensory w diagnostyce medycznej”, Przegląd Lekarski, 75(6), 2018 [10 pkt]

Ołdak Ł, Sankiewicz A., Gorodkiewicz E. “Wybrane składniki błony podstawnej i ich związek
z procesem nowotworzenia”. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2018; 23 – 34. [5 pkt]

Matuszczak E., Komarowska M., Sankiewicz A., Ołdak Ł., Gorodkiewicz E., Dębek W., Milewski R., Tylicka M., Hermanowicz A.; “Plasma concentrations of matrix metalloproteinase type 1 and matrix metalloproteinase type 2 in boys with cryptorchidism and its lack
of correlation with INSL3 and inhibin B”, Scand J Clin Lab Invest, 2019, 79(6) [70 pkt, IF = 1,475]

Komarowska M., Beata Szymańska, Łukasz Ołdak, Anna Sankiewicz, Ewa Matuszczak, Ewa Gorodkiewicz, Wojciech Debek, Robert Milewski, Adam Hermanowicz „Plasma level of laminin 5 and collagen IV in cryptorchidism”,  Advances in Medical Sciences, 2020, 65 [70 pkt, IF = 2,570]

Sekowski S., Olchowik-Grabarek, E., Wieckowska, W., Veiko A., Oldak L., Gorodkiewicz E., Karamov E., Abdulladjanova N., Mavlyanov S., Lapshina E., Zavodnik, I.B., Zamaraeva, M. „Spectroscopic, Zeta-potential and Surface Plasmon Resonance analysis of interaction between potential anti-HIV tannins with different flexibility and human serum albumin”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2020, 194 [100 pkt, IF = 4,389]

Ewa Matuszczak, Izabela Cwalina, Marzena Tylicka, Katarzyna Wawrzyn, Magdalena Nowosielska, Anna Sankiewicz, Lukasz Oldak, Ewa Gorodkiewicz, Adam Hermanowicz, „Levels of Selected Matrix Metalloproteinases-MMP-1, MMP-2 and fibronectin in the saliva
of patients planned for endodontic treatment or surgical extraction”, Journal of Clinical Medicine, 2020, 9 [140 pkt, IF = 3,03]

Oldak L., Sankiewicz A., Żelazowska-Rutkowska B., Cylwik B., Lukaszewski Z., Skoczylas M., Gorodkiewicz E., „Two SPRi biosensors for the determination of cathepsin S in blood plasma”, Talanta, 2021, 225 [100 pkt, IF = 5,339]

Pawel Falkowski, Piotr Mrozek, Zenon Lukaszewski, Lukasz Oldak, Ewa Gorodkiewicz, „An Immunosensor for the Determination of Cathepsin S in Blood Plasma by Array SPRi—A Comparison of AnalyticalProperties of Silver–Gold and Pure Gold Chips”, Biosensors, 2021, 11 [70 pkt, IF = 5,519]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachŁukasz Ołdak, Ewa Gorodkiewicz., „Zastosowanie nowej metody analitycznej opartej
na biosensorach SPRi do oznaczeń diagnostycznych”, ArchaeGraph, 2020, 159-176 [20 pkt]
B. Konferencje naukoweII Młodzieżowa Konferencja Naukowa „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”, Białystok, 2016; Łukasz Ołdak, Ewa Gorodkiewicz; wystąpienie ustne pt.: „Elektrody jonoselektywne”

VII Ogólnopolska Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych”, Warszawa, 10-11.12.2016; Łukasz Ołdak, Ewa Gorodkiewicz; poster „Znaczenie i zastosowanie biosensorów w medycynie”

International Conference of Natural and Medical Sciences: Young Scientists, PhD Students, and Students, Lublin, 1-3.12.2017; Łukasz Ołdak, Ewa Gorodkiewicz; poster „The use of
SPRI biosensors for the determination of collagen IV and laminin-5 in samples of patients with cryptorchidism”

VIII Ogólnopolska Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych”, Warszawa, 16-17.12.2017; Łukasz Ołdak, Adam Hermanowicz, Ewa Gorodkiewicz; poster „Zastosowanie biosensora SPRI do ilościowego oznaczania lamininy-5 w próbkach pacjentów z wnętrostwem”

Konferencja „Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs. Advanced analytical chemistry for life sciences”, Białystok, 24-26.05.2018; Łukasz Ołdak, Adam Hermanowicz, Ewa Gorodkiewicz; poster „The application of SPRI biosensor for the quantitative determination of laminin-5, fibronectin and matrix metalloproteinase-2 in samples of patients with cryptorchidism”

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Lublin, 1-5.07.1018; Łukasz Ołdak, Adam Hermanowicz, Ewa Gorodkiewicz; poster „Wykorzystanie biosensorów SPRI do ilościowych oznaczeń wybranych biomarkerów”

IX Ogólnopolska Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych”, Warszawa, 1-2.12.2018; Łukasz Ołdak, Adam Hermanowicz, Ewa Gorodkiewicz; wystąpienie ustne „Wykorzystanie analityczne biosensora SPRI czułego na MMP-2 do oznaczeń w próbkach śliny”

VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej
i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka”, Białystok, 13.04.2019; Łukasz Ołdak, Anna Sankiewicz, Adam Hermanowicz, Ewa Gorodkiewicz; wystąpienie ustne „Ilościowe oznaczanie wybranych składników macierzy zewnątrzkomórkowej we wnętrostwie z wykorzystaniem biosensorów SPRi”

16th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Gdańsk, 24-26.09.1019; Łukasz Ołdak, Anna Sankiewicz, Zenon Łukaszewski, Ewa Gorodkiewicz; poster „Biosensor
for determination of cathepsin S based on Surface Plasmon Resonance”

X Ogólnopolska Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych”, Warszawa, 30.11.2019; Łukasz Ołdak, Anna Sankiewicz, Zenon Łukaszewski, Ewa Gorodkiewicz; wystąpienie ustne pt.: „Biosensor SPRi do ilościowego oznaczania katepsyny S w materiale biologicznym”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i problemy nauk biomedycznych”, online, 21.01.2021; Łukasz Ołdak, Ewa Gorodkiewicz; wystąpienie ustne pt.: „Wykorzystanie biosensorów SPRi do oznaczeń wybranych potencjalnych biomarkerów glejaka mózgu”

Ogólnopolska Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych”, online, 27.02.2021; Łukasz Ołdak, Ewa Gorodkiewicz, Patrycja Modzelewska, Sylwia Chludzińska, Joanna Reszeć; wystąpienie ustne pt.:„Panel analityczny oparty na biosensorach SPRi do oznaczeń ilościowych wybranych potencjalnych biomarkerów glejaka mózgu”

VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka”, online, 5.06.2021; Łukasz Ołdak, Ewa Gorodkiewicz, Patrycja Modzelewska, Sylwia Chludzińska, Joanna Reszeć; wystąpienie ustne pt.: „Ilościowe oznaczenia katepsyny B, D oraz S jako potencjalnych biomarkerów glejaka mózgu”
C. Granty„Konstrukcja aparatu SPRI z zastosowaniem biosensorów do oznaczeń subsrancji biologicznie czynnych” (Konsorcjum Uczelni w Białymstoku), kierownik projektu: dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB; rola w projekcie: wykonawca (listopad 2019 – lipiec 2020]

„Medycyna i zdrowie. Aspekty interdyscyplinarne”, rola w projekcie: członek zespołu badawczego (marzec 2020 – lipiec 2020]

„Automatyzacja i miniaturyzacja prototypu aparatu do pomiarów SPRi oraz modyfikowania konstrukcji biosensorów w celu tworzenia paneli diagnostycznych” (Konsorcjum Uczelni w Białymstoku), kierownik projektu: dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB; rola w projekcie: wykonawca (październik 2021 – grudzień 2022)
D. Zrealizowane staże07. 06 – 18. 06. 2021 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweZgłoszenie patentowe:
Łukasz Ołdak, Ewa Gorodkiewicz, Anna Sankiewicz, Bogdan Wyrwas, Zenon Łukaszewski Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia katepsyny S w płynach ustrojowych
i homogenatach tkankowych techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging [P.430495]
 
Uczestnictwo w konkursach:
Technotalent 2018 Uczestniczyłem w Finale Konkursu Technotalent w kategorii Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018. Przedstawiłem projekt pt. „Nowe metody analityczne do oznaczeń biomarkerów w różnych próbkach naturalnych z wykorzystaniem biosensorów SPRi”
Student Wynalazca 2020 / 2021 Do Konkursu zgłosiłem skonstruowany przeze mnie biosensor do specyficznego oznaczania stężenia katepsyny S w płynach ustrojowych
i homogenatach tkankowych techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging.  

Udział w szkoleniach:
13. 11. 2018 MS Spectrum Warsztaty z wykorzystaniem metod spektrometrycznych
w badaniach środowiskowych i kryminalistycznych.
26. 11. 2019 MS Spectrum Warsztaty analityczne pt. „Wykorzystanie metod spektrometrycznych w badaniach środowiskowych, kryminalistycznych oraz żywności”.
11. 12. 2020 MS Spectrum Analiza całkowitego węgla organicznego (TOC) metodą wysokotemperaturową oraz UV.
24. 02. 2021 StatSoft Polska Szkolenie „Wybrane metody analiz wielowymiarowych”
12. 05. 2021 StatSoft Polska Szkolenie „Analiza regresji – na czym polega i kiedy warto ją zastosować?”
Inna aktywność, np. organizacyjnaPomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez promocyjnych w ramach „Marcowych spotkań z nauką” podczas Dni Otwartych Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB 2017

Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez promocyjnych w ramach „Marcowych spotkań z nauką” podczas Dni Otwartych Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB 2018

Wygłoszenie wykładu popularnonaukowego pt. „Czy medycyna może istnieć bez chemii?”
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Białymstoku w listopadzie 2018 roku

Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez promocyjnych w ramach „Marcowych spotkań z nauką” podczas Dni Otwartych Wydziału Chemii UwB 2021