mgr Dariusz Kiejza

E-mail d.kiejza@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-3451-511X
Temat rozprawy doktorskiejZastosowanie wybranych metod zaawansowanego utleniania do usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych
Promotorprof. dr hab. Joanna Karpińska
Promotor pomocniczydr hab. Urszula Kotowska
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii/Katedra Chemii Analitycznej i Nieorganicznej/Pracownia Chemii Środowiska
Działalność naukowo-badawczaBadania koncentrują się na wykorzystaniu zaawansowanych procesów utleniania do usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków. Kolejnym obszarem działalności jest oznaczanie mikrozanieczyszczeń organicznych w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem technik mikroekstrakcyjnych i chromatografii gazowej.
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachKiejza D., Karpińska J., Piotrowska-Niczyporuk A., Kotowska U., „Advanced oxidation of bisphenols by peracetic acid activated by light and ultrasound” Environmental Pollution, 2023, 333, 122029, IF=9.988, 100 pkt. MEiN.
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122029

Kotowska U. Karpińska J., Kiejza D., Ratkiewicz A., Piekutin J., Makarova K., Olchowik-Grabarek E. „Oxidation of contaminants of emerging concern by combination of peracetic acid with iron ions and various types of light radiation – Optimization, kinetics, removal efficiency and mechanism investigation” Journal of Molecular Liquids, 2023, 369 [100 pkt, IF=6.633]
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120859

Kiejza D., Kotowska U., Polińska W., Karpińska J. „USAEME-GC/MS Method for Easy and Sensitive Determination of Nine Bisphenol Analogues in Water and wastewater” Molecules, 2022, 27 [140 pkt, IF=4.411]
https://doi.org/10.3390/molecules27154977

Kiejza D., Karpińska J., Kotowska U. „Degradation of Benzotriazole UV Stabilizers in PAA/d-Electron Metal Ions Systems—Removal Kinetics, Products and Mechanism Evaluation” Molecules, 2022, 27 [140 pkt, IF=4.411]
https://doi.org/10.3390/molecules27103349

Polińska W., Kotowska U., Kiejza D., Karpińska J. „Insights into the use of phytoremediation processes for the removal of organic micropollutants from water and wastewater; A review” Water, 2021. 13 [ 100 pkt, IF=3.103]
https://doi.org/10.3390/w13152065

Kiejza D., Kotowska U., Polińska W., Karpińska J. „Peracids – New oxidants in advanced oxidation processes: The use of peracetic acid, peroxymonosulfate, and persulfate salts in the removal of organic micropollutants of emerging concern−A review” Science of the Total Environment 2021, 790 [200 pkt, IF=6.551]
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148195
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachKiejza D., Karpińska J., Kotowska U., „Kinetyka utleniania mikrozanieczyszczeń organicznych za pomocą kwasu peroksyoctowego aktywowanego czynnikami fizycznymi”  rozdział w monografii „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” Wyd. UMCS, Lublin, ISBN 978-83-227-9701-3, 20 pkt MEiN.

Kotowska U., Kiejza D., Leszczyńska A., Polińska W. „Jony Fe(III) oraz kompleksy Fe(III) z kwasem salicylowym jako aktywatory procesu utleniania mikrozanieczyszczeń organicznych”, rozdział w monografii „Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Wyd. UMCS Lublin, ISBN 978-83-227-9700-6, 20 pkt MEiN.

Kiejza D., Kotowska U., Karpińska J. „Utlenianie barwnika tekstylnego zieleni kwasowej 16 w układzie Fe2+/nadkwas octowy oraz Fe2+/światło/nadkwas octowy” Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie Lublin [20 pkt]

Kotowska U., Karpińska J., Polińska W., Kiejza D.
„Badania nad wykorzystaniem roślin do usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków” Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości [20 pkt]

Karpińska J., Kotowska U., Polińska W., Kiejza D. „Nowe odczynniki w chemicznych procesach usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych” Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości [20 pkt]

Kiejza D., Karpińska J., Kotowska U. „Aspekty chemiczne wykorzystania kwasu peroksyoctowego w usuwaniu ksenobiotyków z wód zanieczyszczonych” Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2020 [20 pkt]
B. Konferencje naukowe29-30.06.2023 Kiejza D., Karpińska J., Kotowska U., Regulska E. „Zastosowanie kobaltanu niklu w zaawansowanych procesach utleniania” XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, poster

26.06.2023 Kiejza D., Karpińska J., Kotowska U. „Kinetyka utleniania mikrozanieczyszczeń organicznych za pomocą kwasu peroksyoctowego aktywowanego czynnikami fizycznymi” XI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, Lublin, wystąpienie ustne

28.05.-1.06.2023 Kiejza D., Karpińska J., Kotowska U. „The use of sorption biomaterial to remove textile dyes” Międzynarodowa Konferencja „Recent achievements in nanotechnology – 10th anniversary of BNT Center University of Bialystok”, Białystok, poster

22.05.2023 Konferencja obejmująca Regionalne obchody Światowego Dnia Metrologii oraz finał konkursu METROLIGA, organizator

21.04.2023 I Ogólnopolska Konferencja „Naukowe Forum Doktorantów”, organizator

7-8.01.2023 I Kongres Samorządów Szkół Doktorskich, udział w organizacji wydarzenia, prowadzenie panelu „Problemy samorządów reprezentujących więcej niż jedną szkołę doktorską”.

27.10.2022 II Ogólnopolska Konferencja „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność”,  Białystok.

16-18.10.2022 Kiejza D., Kotowska U., Karpińska J., „Planowanie doświadczeń w zaawansowanych procesach utleniania” VIII Konferencja „Chemometria i Metrologia w Analityce”, Zakopane, poster.

27.06.2022 Kiejza D., Kotowska U., Karpińska  J. Utlenianie barwnika tekstylnego Zieleni kwasowej 16 w układzie Fe2+/nadkwas octowy oraz Fe2+/światło/nadkwas octowy  X Ogólnopolskim Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, Instytut Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, komunikat ustny (online).

19-23.06.2022 Kiejza D., Kotowska U., Karpińska J. „Zastosowanie metody Taguchi do optymalizacji procesu ekstrakcji bisfenoli”  XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, PoKoChA 2022, poster.

10-11.06.2022 Polińska W., Kiejza D., Kotowska U., Karpińska J. Poster pt. „Nowy biomateriał sorpcyjny z roślin wodnych” VI Konferencja Młodych Chemików Sądowych (online)

16-18.11.2021 Udział w meet-upie „Mała roślina duży efekt dla środowiska – nowe proekologiczne rozwiązania w ochronie wód” VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, Białystok

22-23.09.2021 Kiejza D., Kotowska U., Karpińska J., “Application of d-electron metal ions/peracetic acid in UV stabilizers degradation” Międzynarodowa konferencja Current Environmental Issues 2021, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii, Wydział Biologii, Białystok, prezentacja ustna

 30.10.2020 V Międzynarodowa Konferencja Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zielona Góra (online). Poster w języku angielskim pt. „Peroxyacids in the removal of organic micropollutants from sewage”
C. Grantymgr Dariusz Kiejza (kierownik) „Opracowanie nowej metodyki unieszkodliwiania odpadów powstających podczas usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków technikami membranowymi w oparciu o wykorzystanie kwasu peroksyoctowego” Projekt „Nauka w młodych rękach dla otoczenia społeczno-biznesowego” finansowanego w ramach programu MEiN Nauka dla społeczeństwa. Czas realizacji: 05.2023-05.2024.
Rola w projekcie: kierownik, wykonawca

prof. dr hab. Joanna Karpińska (kierownik) „Nowe proekologiczne metody usuwania pozostałości bisfenoli ze ścieków komunalnych” Inkubator Innowacyjności 4.0. Czas realizacji: 12.2022-04.2023.
Rola w projekcie: wykonawca

prof. dr hab. Joanna Karpińska (kierownik) „Ocena wybranych roślin pływających jako efektywnych i proekologicznych czynników w oczyszczaniu wód i ścieków ze związków endokrynnie czynnych – badania kinetyki i mechanizmu biodegradacji” Opus 17 NCN, lata realizacji 2020-2023.
Rola w grancie: wykonawca (stypendysta/doktorant)
D. Zrealizowane staże17-30.10.2021 Katedra Chemii Nieorganicznej Instytutu Nauk Chemicznych
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe19.04.2023 Wykład „Czy naprawdę potrzebujemy krystalografii NMR?”
16.03.2023 Wykład „Polak mądry po szkodzie… Czy jesteśmy gotowi na katastrofę masową?”
14.03.2023 Wykład „Współczesne zagrożenia wirusologiczne”
02.03.2023 Wykład „Energia przyszłości: wybrane chemiczno-technologiczne aspekty przetwarzania energii, czyli skąd będzie energia przyszłości i dlaczego taka droga”
28.02.2023 Wykład „Fizjologia nurkowania na wstrzymanym oddechu”
14.02.2023 Wykład „Aminy biogenne w żywności – problemy i wyzwania”
19.01.2023 Wykład „Doktorat wdrożeniowy – jak dobrze z pasji zrobić sposób na życie?”
19.01.2023 Wykład „Nagrody Nobla z Chemii a (moja) Dydaktyka i Badania. Nobel 2022”
17.01.2023 Wykład „Rola auksyn i cytokinin w aklimatyzacji jednokomórkowych zielenic do warunków stresowych indukowanych jonami metali ciężkich”
8.12.2022  Wykład „Nowe rozwiązania w analityce środowiskowych mikrozanieczyszczeń organicznych oraz proekologiczne sposoby ich usuwania z wód i ścieków”
25.11.2022 Wykład „Emergent trends in Green Chemistry: Contribution from our laboratory”
3.11.2022 Wykład „Anomalna rozszerzalność termiczna w teraftalanie imidazoliowym z helikalnym układem wiązań wodorowych”
26.10.2022 Wykład „Betulina- niedoceniony triterpenoid”
21.10.2022 The Solve Colloquia, Seminars on the Determination, Analysis and Use of Thermodynamic Data in Solution Equilibria and Chemical Speciation
20.10.2022 Seminarium „Modyfikowane mieszane tlenki metali oraz aromatyczne związki heterocykliczne zawierające fosfor w układzie pierścieni skondensowanych jako materiały funkcjonalne”
24.05.2022 Szkolenie „Publikować czy wdrażać? Dobre praktyki w zakresie zachowania poufności wyników badań naukowych”
12.05.2022 Warsztaty NCN dla wnioskodawców Nauki ścisłe i techniczne
28.04.2022 Warsztaty naukowe „Metody spektroskopowe w projektowaniu i otrzymywaniu leków oraz ich nośników”
27.04.2022 Szkolenie „Metoda pułapkowania spinowego EPR oraz wykorzystania przystawki eSpect+ (multiharmonic analyzer) do polowego spektrometru EPr na pasmo X
6.04.2022 XVI Ogólnopolski Webinar pt. „Publikowanie artykułu naukowego w prestiżowym czasopiśmie: wybór czasopisma i komunikacja”
23.03.2022 Szkolenie „Tajniki komercjalizacji i współpracy z rynkiem”
09.03.2022 Wykład „Pandemia, która wstrzymała świat”;
24.02.2022 Warsztaty i szkolenie w ramach Projektu Szkolenia Ars Mollis i Szybkie Randki Naukowo – Dziennikarskie 2022
28.01.2022 „The electrodes modified with a mesoporous silica thin film and a polyelectrolyte multilayer – preliminary results”
28.01.2022 “Electrochemical determination of quinine in water tonic samples at the polarized and miniaturized liquid-liquid interface”
28.01.2022 Szkolenie „Zawód – doktorant
28.01.2022 „Electrochemistry@Soft Interfaces. Sensing and Fabrication for Electroanalysis”
25.11.2021 Seminarium „π-extended phosphorus heterocycles as multifunctional materials”
07.10.2021 Seminarium dr Eugenio Alladio z Università degli Studi di Torino (Turyn, Włochy) „Chemometrics – a gentle introduction to multivariate data analysis in Chemistry”
08.09.2021 Warsztaty „Analiza próbek środowiskowych na zawartość rtęci, z użyciem najnowszych analizatorów firmy Nippon Instruments Corporation”
27.05.2021 Seminarium  Dr. Sumonmarn Chaneam (Silpakorn University, Tajlandia) „Flow injection analysis coupled contactless conductivity detection and applications”
26.05.2021 Szkolenie „RPK Białystok- oferta Horyzontu Europa dla młodych naukowców”
24.05.2021 Seminarium prof. Marka Orlika (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) „Tryumf wiedzy i intuicji, czyli o ewolucji systemów klasyfikacji pierwiastków chemicznych”
14,18.12.2020 Szkolenie „Pisanie pracy doktorskiej”
10,17.11.2020 Szkolenie „Efektywne publikowanie naukowe”
2-3.11.2020 Szkolenie „STATISTICA kurs podstawowy”
22.10.2020 Webinar „Badania pozostałości środków ochrony roślin w żywności i środowisku – praktyczne wykorzystanie technik GC-MS/MS i LC-MS/MS”
Inna aktywność, np. organizacyjna1.    Współpraca:
   Od 2021– Katedra Chemii Nieorganicznej Instytutu Nauk Chemicznych, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2.    Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku:
05.2023 Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych podczas Pikniku Rodzinnego na Stadionie Miejskim w Białymstoku w ramach XVIII i XIX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
03.2023 Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku podczas „Spotkań z Nauką na UwB”
– Udział w roli eksperta w filmie „8 Gifts of The World” zrealizowanym przez Stowarzyszenie Filmowe Chill&Luzz we współpracy z UwB (partner naukowy)
Od 12.2022  Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
11.2022 Pomoc w organizacji I etapu 69 Olimpiady Chemicznej w Okręgu Białostockim
Od 11.2022 Przedstawiciel III roku doktorantów w Radzie Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
4,19.07.2022 Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku grupom dzieci ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” Klub „STOCZEK” i „KALINA”
– Przygotowanie nagrania zadania maturalnego w ramach „Spotkań z Nauką na UwB” https://www.youtube.com/watch?v=YgtXeboF6xU
12,18,31.05.2022 Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych na Wydziale Chemii oraz oprowadzanie grup szkolnych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku podczas „Spotkań z Nauką na UwB”
13.05.2022 Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku podczas XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
08.05.2022 Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych podczas Pikniku Rodzinnego na Stadionie Miejskim w Białymstoku w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Od 02.2022 Członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Chemii UwB
16-18.11.2021 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, Białystok, Udział w meet-upie „Mała roślina duży efekt dla środowiska – nowe proekologiczne rozwiązania w ochronie wód”- promowanie realizowanego na Wydziale Chemii projektu NCN „Ocena wybranych roślin pływających jako efektywnych i proekologicznych czynników w oczyszczaniu wód i ścieków ze związków endokrynnie czynnych – badania kinetyki i mechanizmu biodegradacji” UwB
Od 11.2021 Administrator strony Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB na Facebooku
Od 03.2021 Administrator strony Wydziału Chemii UwB na Facebooku
21-23.03.2019 Udział w przygotowaniach oraz prowadzenie zajęć laboratoryjnych podczas „Marcowych spotkań z nauką” w ramach Dni Otwartych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku

3.    Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych
Od 12.2021 Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Sekcji Ochrony Środowiska

4.    Prowadzenie zajęć:
Rok akademicki 2022/2023:
– Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Techniki separacyjne i łączone” na I roku II stopnia kierunku Chemia.
Rok akademicki 2021/2022:
– Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Analiza leków na III roku I stopnia kierunku Chemia
– Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Techniki separacyjne i łączone” na I roku II stopnia kierunku Chemia.
–  Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Nowoczesne metody przygotowania próbek do analizy na I roku II stopnia kierunku Chemia.
– Zajęcia z przedmiotu Pracownia dyplomowa dla II roku II stopnia na kierunku Chemia.
Rok akademicki 2020/2021:
Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Chemia Nieorganiczna na I roku I stopnia kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska.