mgr Anna Wasilewska

E-maila.wasilewska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-8712-7482
Temat rozprawy doktorskiejSyntezy nanomateriałów z wykorzystaniem elementów zielonej chemii
Promotordr hab. Beata Kalska-Szostko, prof. UwB
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Chemii Materiałów
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismachWasilewska, A., Klekotka, U., Zambrzycka, M., Zambrowski, G., Święcicka, I., & Kalska-Szostko B. „Physico-chemical properties and antimicrobial activity of silver nanoparticles fabricated by green synthesis” Food Chemistry, 2023, 400 [200 pkt.]

Wasilewska, A., Bielicka, M., Klekotka, U., & Kalska-Szostko B. „Nanoparticle applications in food–a review” Food & Function, 2023 [100 pkt.]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukoweXI Międzynarodowe Seminarium „Badania prowadzone metodami STM/AFM”, 30.11 – 4.12.2022; poster: “Structural characterization and application of silver nanoparticles produced by green chemistry”

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Naukowe, 04.2022; poster: „ Przeciwbakteryjny potencjał nanocząstek srebra otrzymywanych metodami zielonej chemii”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” – VI edycja, 06.2022; poster: „Antimicrobial potential of silver nanoparticles synthesized by green chemistry”

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Chemików Sądowych, 06.2022; poster: „Mikroskopia SEM i analiza pierwiastkowa EDX w badaniach materiałów”

II Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, 06.2022; referat: Przeciwbakteryjny potencjał nanocząstek srebra syntezowanych metodą „zielonej chemii”
C. GrantyGrant „Opracowanie metody modyfikacji polimeru nanocząstkami miedzi wytworzonymi metodą zielonej chemii w celu zwiększenia właściwości przeciwgrzybiczych półproduktu przyjaznego środowisku i możliwości przetwórstwa”, rola: kierownik; grant realizowany
w ramach projektu „Nauka w młodych rękach dla otoczenia społeczno-gospodarczego” 1.12.2022-30.11.2023r.
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweUdział czynny w warsztatach: „Metody spektroskopowe
w projektowaniu i otrzymywaniu leków oraz ich nośników

Uczestnictwo w szkoleniu naukowym organizowanym w ramach Funduszu Europejskiego odnośnie: „Zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami – szkolenie świadomościowe

Uczestnictwo w Szkole skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM Zakopane
Inna aktywność, np. organizacyjnaProwadzenie zajęć laboratoryjnych w roku akademickim 2021/2022
z przedmiotów: Identification Methods in Forensic Sciences, Nanomaterials in Advanced Materials, Rola nanomateriałów w ochronie środowiska

Komitet Organizacyjny III Podlaskiego Konkursu Wiedzy o Ochronie Środowiska

Komitet Organizacyjny II Ogólnopolskiej Konferencji „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność”