mgr Anna Baryłka

E-mail a.barylka@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-4478-2919
Temat rozprawy doktorskiejBadanie zdolności kompleksowania pochodnych tryptofanu jonami metali i ocena ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej i antyproliferacyjnej jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych
Promotorprof. dr. hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Promotor pomocniczydr Ana Sofia Cavalheiro Gama
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii / Katedra Chemii Analitycznej i Nieorganicznej / Zakład Chemii Analitycznej
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukoweInternational Symposium on Thermodynamics of Metal Complexes ISMEC 2021, Białystok, 16.06.2021 – 18.06.2021; Gama S., Bukrym R., Ryza I., Baryłka A., Bretti C., Lando G., Brancato G., Akintola O., Plass W., De Stefano C., Godlewska-Żyłkiewicz B., Milea D.; poster „Multi-technique approach applied on the study of the coordination properties of 8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid towards divalent metal cations”

Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, Białystok, 06.09.2021 – 08.09.2021; Baryłka A., Leśniewska B., poster „Eliminacja interferencji spektralnych podczas oznaczania platynowców metodą ICP-MS z zastosowaniem komory kolizyjno/reakcyjnej”
C. Granty„Metabolity tryptofanu i ich kompleksy metali jako nowe leki stosowane w leczeniu raka jelita grubego i regulacji mikrobioty ludzkiego jelita” (NCN, konkurs OPUS 20), kierownik projektu: dr Ana Sofia Cavalheiro Gama; rola w projekcie: stypendysta/doktorant (2021-obecnie)
D. Zrealizowane staże05.07.2021 – 14.07.2021 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Centrum Badań Klinicznych, Laboratorium Metabolomiki
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweUdział w wykładach, warsztatach i szkoleniach:

Chromatography Masterclass II: Consumables and Sample Loading – webinarium

Analiza pierwiastkowa za pomocą spektrometrów ICP-MS firmy Analytik Jena – webinarium

1st ISMEC – NECTAR Training School on the Determination, Analysis and Use of Thermodynamic Data, SOLvE – Advances in SOLution Equilibria –międzynarodowa szkoła

Praktyczne aspekty analizy wielopierwiastkowej w trybie single particle ICP-MS (SP-ICP-MS) – szkolenie

Nowoczesne i oszczędne podejście do techniki ICP-MS – szkolenie

Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją energii jako proste, szybkie i niezawodne narzędzie w ocenie zgodności materiałów z dyrektywą RoHS – szkolenie  

Jak poprawić wydajność oraz czułość w spektrometrii ICP-OES – szkolenie

Analiza próbek środowiskowych na zawartość rtęci, z użyciem najnowszych analizatorów firmy Nippon Instruments Corporation – szkolenie

Oznaczenia wielopierwiastkowe z zastosowaniem spektrometrii ICP-MS: możliwości analityczne techniki i oprogramowania – szkolenie

iCAP PRO – nowa generacja spektrometrów ICP-OES – szkolenie


Uzyskanie Dyplomu Honorowego  ukończenia II stopnia kierunku chemia
Inna aktywność, np. organizacyjnaPrzynależność do Komitetu Organizacyjnego Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, 2021

Przynależność do Komitetu Organizacyjnego konferencji ISMEC2021

Udział w przygotowaniach podczas „Marcowych spotkań z nauką” w ramach Dni Otwartych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku