Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne

Lp.Imię i nazwisko, tytuł naukowy, e-mailKrótki opis kierunku badawczego
1.Prof. dr hab. Iwona Ciereszko icier@uwb.edu.plFizjologiczna odpowiedź roślin użytkowych na niedobór fosforanów w glebie, stres oksydacyjny i/lub atak patogenów. Mechanizmy ochrony aparatu fotosyntetycznego w liściach w reakcji na stresowe czynniki środowiskowe.
2.Prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz m.kupryjanowicz@uwb.edu.plPrzedmiotem badań są zmiany roślinności i klimatu w okresie ostatnich ok. 120 tysięcy lat, obejmującym dwa ostatnie interglacjały (eemski i holocen) oraz rozdzielające je zlodowacenie Wisły. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół antropogenicznych przemian roślinności w Polsce północno-wschodniej wywołanych osadnictwem od epoki neolitu po współczesność oraz reakcji roślinności na krótkotrwałe śródinterglacjalne oscylacje klimatu, takie jak na przykład mała epoka lodowa lub średniowieczne optimum klimatyczne. Badania prowadzone są metodą analizy pyłkowej we współpracy z geologami oraz archeologami i historykami.
3.Dr hab. Andrzej Bajguz,
prof. UwB
Badanie odpowiedzi brassinosteroidów, hormonów roślinnych, na glony Chlamydomonas reinhardtii rosnące w obecności nanocząstek srebra.
4.Dr hab. inż. Magdalena Grabowska, prof. UwB
magra@uwb.edu.pl
Obszar badań – źródliska Płn.-Wsch. Polski ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Knyszyńskiej.
Tematyka badawcza – ocena stanu ekologicznego źródlisk w oparciu o analizę jakościową i ilościową fitobentosu i hydrochemię.
5.Dr hab. Marcin Sielezniew,
prof. UwB
Pająki: opieka matczyna i czynniki ją warunkujące, wpływ parazytoidów i pasożytów na sukces rozrodczy samic.
6.Dr hab. inż. Maciej Karpowicz
m.karpowicz@uwb.edu.pl
1. Widłonogi (Copepoda) wód podziemnych – od lokalnych adaptacji do ekologicznej specjacji.
2. Fauna Harpacticoida Polski (Harpacticoida to najmniej poznana grupa Copepoda w Polsce, chociaż jej przedstawiciele występują licznie w wielu typach siedlisk. Niemniej jednak ostatnie szczegółowe badania taksonomiczne Harpacticoida w wodach śródlądowych Polski prowadzono około 100 lat temu).
Oba tematy badawcze są połączeniem metod molekularnych i tradycyjnej taksonomii opartej na morfologii.
7.Dr hab. Szymon Sękowski s.sekowski@uwb.edu.plBiologiczna aktywność polifenoli w układach modelowych i komórkowych. Badania będą realizowane w kierunku określenia biologicznej i biomedycznej aktywności związków polifenolowych na poziomie oddziaływań polifenol-cząsteczka i polifenol-komórka z wykorzystaniem metod biofizycznych i fizykochemicznych.