Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne

Lp.Imię i nazwisko, tytuł naukowy, e-mailKrótki opis kierunku badawczego
1.dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB
abajguz@uwb.edu.pl
Praca doktorska z pogranicza biochemii i nanotoksykologii roślin: „Mechanizm odpowiedzi brassinosteroidów, hormonów roślinnych, na nanocząstki srebra w roślinach wodnych”
2.prof. dr hab. Iwona Ciereszko
icier@uwb.edu.pl
Fizjologiczna odpowiedź roślin użytkowych na niedobór fosforanów w glebie, stres oksydacyjny i/lub atak patogenów. Mechanizmy ochrony aparatu fotosyntetycznego w liściach w reakcji na stresowe czynniki środowiskowe.
3.dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB
atyl@uwb.edu.pl
Ocena wrażliwości drożdżaków na syntetyki organiczne i modelowanie tolerancji grzybów na wybrane związki chemiczne  
4.dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB
drzym@uwb.edu.pl
Jak kształtowała się przeszłość współczesnych zbiorowisk roślinnych o charakterze borealnym i subborealnym w Polsce północno-wschodniej?
5.dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB
piotrj@uwb.edu.pl
Paleontologia/paleobiologia wymarłych pingwinów antarktycznych (zagadnienia ewolucyjne, wybrane aspekty osteologii porównawczej, morfologii funkcjonalnej i in.). Od kandydata oczekuje się samodzielności, determinacji i dobrej znajomości języka angielskiego (wystarczy bierna); ważnym atutem będzie przynajmniej podstawowa znajomość środowiska R oraz choćby niewielkie doświadczenie w pracy z grafiką 3D.
6.dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB
p.zielinski@uwb.edu.pl
Zagęszczenie i dystrybucja mikroplastiku w anastomozującej rzece Narew oraz wynikające z tego zagrożenia dla organizmów wodnych
Prace będą obejmowały analizę zagęszczenia i rozkładu mikroplastiku (MP) w różnych odcinkach Narwi, ze szczególnym uwzględnieniem anastomozującego fragmentu koryta rzeki. W ramach badań zidentyfikowane zostaną potencjalne źródła MP w rzece Narew oraz określone czynniki wpływające na jego transport i dystrybucję. Przeprowadzona zostanie również ocena wpływu MP na funkcjonowanie potamoplanktonu rzeki Narew. Dodatkowo, dokonana zostanie analiza potencjalnego zagrożenia MP dla gospodarki rolnej związanego z użytkowaniem wody z rzeki Narew. W badaniach uwzględniona zostanie również rola makrofitów w dystrybucji MP w korycie rzeki.
7.prof. dr hab. Andrzej Górniak
hydra@uwb.edu.pl
Hydrobiologia:
Metabolizm rzek północno-wschodniej Polski – praca terenowa plus analizy statystyczne
Interakcje między wybranymi grupami mikroorganizmów wodnych a chemicznymi stresorami – praca eksperymentalna
Rola torfowisk w mitygacji zmian klimatycznych- praca terenowa plus analiza statystyczna
8.dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, prof. UwB
rudczyk@uwb.edu.pl
Ekosystemy wodne w mieście jako instrumenty mitygacji zmian klimatycznych
9.dr hab. Szymon Sękowski
s.sekowski@uwb.edu.pl
„Biologiczna aktywność polifenoli i ich pochodnych w układach cząsteczka-cząsteczka i badaniach in vitro”.
10.dr hab. Paweł Brzęk, prof. UwB  brzek@uwb.edu.plMechanizmy molekularne determinujące tempo termogenezy u ssaków: efekty genetycznie zróżnicowanego poziomu metabolizmu podstawowego i maksymalnego oraz aklimacji termicznej
11.dr hab. inż. Maciej Karpowicz, prof. UwB m.karpowicz@uwb.edu.plPlanktonowe relikty glacjalne Europy – specjacja allopatryczna, gatunki kryptyczne, eko-ewolucja.
Widłonogi (Copepoda) wód podziemnych – od lokalnych adaptacji do ekologicznej specjacji.
Mikroplastik – zooplankton (interakcje, konsumpcja mikroplastiku przez zooplankton). Występowanie mikroplastiku w różnych typach wód.
12.prof. dr hab Mirosław Ratkiewicz
ermi@uwb.edu.pl
Genetyka i genomika reintrodukcji rysia eurazjatyckiego. Celem i tematyką pracy będzie analiza genetyczna prób rysi eurazjatyckich w realizowanych programach reintrodukcji w Polsce pod kątem poziomu ich zmienności genetycznej (loci mikrosatelitarne) i genomowej (genom mitochondrialny i być może analizy genomowe metodą SilicoDArT). Analizowana będzie przynależność genetyczna reintrodukowanych rysi oraz zostanie sprawdzone, czy osobniki przebywające na wolności cechuje wyższa heterozygotyczność niż te, które nie przeżyły niedługo po wypuszczeniu. 
13.prof. dr hab. Marek Konarzewski marekk@uwb.edu.plZwiązek między inwestycją w rozród i immmunisupresją u długowiecznego gryzonia popielicy szarej (Glis glis).