Samorząd Doktorantów

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów (kadencja 2020-2022)

Zadania:

– ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu,

– reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu,
– uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów,

– wybór przedstawicieli doktorantów do komisji powołanych przez organy Uniwersytetu,

– wybór członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów,

– uzgadnianie treści Regulaminu Szkół Doktorskich,

– udzielanie wsparcia regulaminowego doktorantom Uniwersytetu oraz kołom naukowym,

– organizacja prac komisji stałych powołanych przy Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów,

– reprezentowanie Samorządu Doktorantów na zjazdach Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Przedstawiciele SDNS w RUSD:

mgr Przemysław Brzozowski – Przewodniczący

mgr Katarzyna Kowalik – Sekretarz 

Kontakt: rusd@uwb.edu.pl


Facebook: Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB: https://www.facebook.com/Rada-Uczelniana-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-UwB-419543974875833


Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (kadencja 2020-2022) 

Zadania:

– ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej,

– reprezentowanie doktorantów wobec władz Wydziału, Instytutu lub Szkoły Doktorskiej,

– wybór przedstawicieli do organów lub komisji Szkoły Doktorskiej,

– udzielanie wsparcia regulaminowego doktorantom Szkoły Doktorskiej, 

– reprezentowanie Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej w Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów. 

Przedstawiciele:

III rok:

mgr Przemysław Brzozowski – Przewodniczący

mgr Katarzyna Kowalik – Wiceprzewodnicząca

II rok:

mgr Adriana Kuligowska – Członek Prezydium

mgr Weronika Sołkiewicz  

I rok:

mgr Ewa Łapińska

mgr Michał P. Stokowski

Kontakt:

p.brzozowski@uwb.edu.pl

k.kowalik@uwb.edu.pl

w.solkiewicz@uwb.edu.pl

a.kuligowska@uwb.edu.pl

e.lapinska@uwb.edu.pl

m.stokowski@uwb.edu.pl


Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta UwB, stoi na straży praw doktoranta wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa zakładowego w sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta. Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, zobowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik ma prawo występowania za zgodą zainteresowanego w jego imieniu wobec władz podmiotu prowadzącego studia doktoranckie lub szkołę doktorską. Działania Rzecznika działa mają na celu, w szczególności: udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce; podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych; analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta na Uniwersytecie w Białymstoku. 

Rzecznik Praw Doktoranta UwB:

mgr Adriana Kuligowska 

Kontakt: a.kuligowska@uwb.edu.pl