Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Statut Uniwersytetu w Białymstoku- fragment

Utworzenie Szkół Doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku

Utworzenie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku – obowiązujące od dnia 01.09.2024 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB – obowiązujący od 01.10. 2022 r.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

Uchwały Senatu UwB, Zarządzenie Rektora UwB, Decyzje Dyrektora SDNS

2024

Komunikat nr 2 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie wzoru opinii promotora dotyczącej rozprawy doktorskiej obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Załącznik nr 1

Komunikat nr 1 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 marca 2024 r.w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku w dziedzinie nauk społecznych na rok akademicki 2024/2025Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku

2023

Uchwała nr 3272 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020 programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkoły doktorskiej w Uniwersytecie w Białymstoku

Załącznik

Komunikat nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024

Komunikat nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Komunikacie nr 33 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2022/2023

Komunikat nr 3 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku obowiązującej w roku akademickim 2022/2023 od 1 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku, wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku oraz wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie za granicę i wzoru wniosku rozliczenia kosztów podróży zagranicznej

Załącznik 1 – wniosek o skierowanie za granicę

Załącznik 2 – rozliczenie kosztów podróży zagranicznej

2022

Uchwała nr 3272 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020 programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Komunikat nr 1/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w związku z pandemią COVID – 19

Komunikat nr 2/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB

Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 2/2022

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyjazdów na krajowy/zagraniczny staż naukowy doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Załączniki

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 3110 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020 programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia Zasad wsparcia studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami w formie włączenia osób trzecich oraz dodatkowych, indywidualnych zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 1
do Zasad wsparcia studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami w formie włączenia osób trzecich oraz dodatkowych, indywidualnych zajęć dydaktycznych

Komunikat nr 3/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023

Decyzja nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Komunikat nr 4/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023

Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023 dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat nr 5/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wzorów sprawozdań: rocznego i śródokresowego oraz wzoru opinii promotora obowiązujących od roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Załącznik nr 1 – wzór sprawozdania rocznego

Wersja WORD

Załącznik nr 2- wzór sprawozdania śródokresowego

Wersja WORD

Załącznik nr 3 – wzór opinii promotora

Wersja WORD

Komunikat nr 6/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 30 września 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Załącznik nr 1 – Wniosek o realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Wersja WORD

2021

Komunikat nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Decyzja nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Komunikat nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 01 października 2021 r.w sprawie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w związku z pandemią COVID – 19

2020

Komunikat nr 3 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie terminów związanych ze zmianami organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat nr 4 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie terminów związanych z organizacją roku akademickiego 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Decyzja nr 3 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w semstrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

2019

Komunikat w sprawie elementów Indywidualnego Planu Badawczego obowiązującego w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat w sprawie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania śródokresowego obowiązujących w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku