O szkole

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UwB

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostały zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach – szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie w Uniwersytecie
w Białymstoku zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Rektora UwB z dnia 27.03.2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich:

  • Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;
  • Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;
  • Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UwB kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

Organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych działającej na Uniwersytecie w Białymstoku określa Regulamin (Uchwała Nr 2358 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku).

Wydziały konstytuujące Szkołę Doktorską


Wydział Ekonomii i Finansów UwB
weif.uwb.edu.pl 

Wydział Prawa UwB
prawo.uwb.edu.pl

Wydział Nauk o Edukacji UwB
noe.uwb.edu.pl/

Instytut Socjologii UwB
soc.uwb.edu.pl