Promotor

Wykaz promotorów 2022/2023

Wykaz promotorów 2022/2023

Obowiązki promotorów

Obowiązki promotora

Obowiązki promotora § 25 ust. 4 Regulaminu SDNS

4. Do obowiązków promotora należy w szczególności:

1) uzgadnianie z doktorantem indywidualnego planu badawczego ze wskazaniem elementów podlegających ocenie śródokresowej z zachowaniem zasady zrównoważonego nakładu pracy badawczej na poszczególne lata,

2) sporządzanie opinii dotyczącej realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta, w tym jego aktywności naukowej oraz dydaktycznej. Opinie te sporządzane są po każdym semestrze kształcenia, z tym że opinie roczne są wpisywane do sprawozdań doktorantów. Wzór sprawozdania rocznego, sprawozdania śródokresowego i opinii promotora sporządza dyrektor,

3) zatwierdzanie i opiniowanie sprawozdań rocznych i sprawozdania śródokresowego doktoranta,

4) wspieranie rozwoju naukowego doktoranta, głównie w zakresie aktywności publikacyjnej, grantowej, konferencyjnej i stażowej oraz dydaktycznej,

5) pomoc w organizacji stażu naukowego i poszukiwaniu źródeł finansowania aktywności naukowej,

6) ustalenie, mając na uwadze obszar badań doktoranta, w porozumieniu z kierownikiem jednostki oraz dyrektorem, zajęć do samodzielnego prowadzenia lub uczestnictwa w prowadzeniu w ramach praktyk zawodowych,

7) udzielanie wskazówek metodycznych i merytorycznych wspomagających aktywność dydaktyczną doktoranta,

8) monitorowanie postępów badań doktoranta oraz jego zaangażowania w realizację zadań wynikających z indywidualnego planu badawczego,

9) opiniowanie wniosków doktoranta dotyczących realizacji programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego,

10) w przypadku niewywiązywania się doktoranta z obowiązków niezwłoczne informowanie dyrektora o zaistnieniu przesłanki do skreślenia z listy doktorantów,

11) złożenie wniosku do rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w przypadku stwierdzenia naruszenia przez doktoranta praw własności intelektualnej lub postępowania doktoranta niezgodnego z zasadami rzetelności w badaniach naukowych, z treścią ślubowania, regulaminem szkoły doktorskiej, zasadami etyki naukowej, oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie w Białymstoku.

12) określenie obowiązków promotora pomocniczego.

Wyznaczenie promotora

§ 26 Regulaminu SDNS

Liczba doktorantów pod opieką jednego promotora

Liczba doktorantów pod opieką jednego promotora:  § 27 Regulaminu SDNS

1. W szkole doktorskiej ta sama osoba nie może być jednocześnie promotorem więcej niż czterech doktorantów, z czego przynajmniej dwóch doktorantów musi być po pozytywnej ocenie śródokresowej.

2. Pod opieką promotora pomocniczego może pozostawać nie więcej niż dwóch doktorantów.

Wzory opinii promotora, sprawozdania rocznego i śródokresowego doktoranta, indywidualnego plany badawczego

Wzory opinii promotora, sprawozdania rocznego i śródokresowego doktoranta, indywidualnego plany badawczego znajdują się w zakładce: https://szkolydoktorskie.uwb.edu.pl/ns/druki/

Spotkania z promotorami

Terminy spotkań Dyrektora SDNS z promotorami w roku akademickim 2022/2023:

28.11.2022 r. w godz. 13.30-15.00

05.12.2022 r. w godz. 13.30-15.00

12.12.2022 r. w godz. 13.30-15.00