Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów działająca przy Uniwersytecie w Białymstoku ma za zadanie dbać o prawa i obowiązki doktorantów. Stoi także na straży przestrzegania obowiązującego na Uniwersytecie prawa i przyczynia się do polepszenia jakości kształcenia. Z uwagi na swoją specyfikę, RUSD działa na rzecz zarówno jakości kształcenia studentów, jak również jakości kształcenia doktorantów, promowania badań i naukowości. Samorząd doktorantów posiada swoich przedstawicieli w różnych jednostkach działających przy UwB.

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów powstaje z przedstawicieli z trzech Rad Doktorantów Szkół Doktorskich (RDSD) i Rady Doktorantów Studiów Doktoranckich. W skład każdej Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej wchodzi 8 doktorantów z danej Szkoły Doktorskiej, wśród tych osób muszą się znaleźć przedstawiciele każdej dyscypliny, w której dana Szkoła prowadzi kształcenie. Wszystkie trzy RDSD wraz z Radą Doktorantów Studiów Doktoranckich tworzą Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów (RUSD).

Kontakt: rusd@uwb.edu.pl

Skład Zarządu Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB

PRZEWODNICZĄCA mgr Wioleta Lewandowska

                                      Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

w.lewandowska@uwb.edu.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA mgr Sandra Chmielewska

                                      Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

s.chmielewska@uwb.edu.pl

SEKRETARZ mgr Maciej Kwiatkowski

                                     Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

m.kwiatkowski@uwb.edu.pl

CZŁONEK ZARZĄDU mgr Patrycja Wilczewska

                                 Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

p.wilczewska@uwb.edu.pl

CZŁONEK ZARZĄDU mgr Kewin K. Bach

                                  Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

k.bach@uwb.edu.pl

CZŁONEK ZARZĄDU mgr Dariusz Kiejza

                                 Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

d.kiejza@uwb.edu.pl