Konferencja naukowa pt.: „Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Fenomen wielodyscyplinarnych badań nad Jaćwieżą”

Komisja Nauk Humanistycznych przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Towarzystwo Naukowe Pruthenia i Muzeum Ziemi Augustowskiej zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: _Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Fenomen
wielodyscyplinarnych badań nad Jaćwieżą__, _która odbędzie się w Augustowie w dniach 14-16 października 2021 r.

Pierwotnie zaplanowaliśmy konferencję w maju br. jednak ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej uniemożliwiły jej organizację w trybie stacjonarnym w założonym terminie. W związku z powyższym postanowiliśmy przełożyć konferencję na październik br. Mamy nadzieję, że odbędzie się ona już po pandemii COVID-19.

Autorzy wystąpień zgłoszonych na konferencje w terminie majowym podtrzymali swoje deklaracje uczestnictwa. Ponieważ w międzyczasie pojawiły się nowe możliwości organizacyjne, możemy w tej chwili poszerzyć listę uczestników. Stąd też kierujemy do Państwa zaproszenie do udziału tak w konferencji, jak też w planowanym projekcie badawczym.
W 2024 roku mija 65 rocznica powołania Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. Rok później przypadają dwie kolejne rocznice: 70 rocznica rozpoczęcia badań wykopaliskowych na cmentarzysku w Szwajcarii koło Suwałk i 50 rocznica II Konferencji Nauk Historycznych „Jaćwież w badaniach 1955-1975″, podsumowującej dwudziestoletnie osiągnięcia KEJ.

Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska stanowiła w realiach PRL fenomen naukowy i społeczny. W jej działania zaangażowali się przedstawiciele nauk humanistycznych i przyrodniczych z wielu środowisk naukowych, m in. Białegostoku, Krakowa, Lund (Szwecja) Olsztyna i Warszawy. Osiągnięcia naukowe KEJ przyczyniły się do rozwoju badań humanistycznych na obszarze północno-wschodniej Polski na niespotykaną wcześniej skalę. Wyznaczyły również nowe kierunki prowadzonych tu badań przyrodniczych, wprowadzając do nich pierwiastek humanistyczny. Dorobek naukowy jej sekcji: archeologicznej, antropologicznej, językoznawczej, historycznej, przyrodniczej i etnograficznej, chociaż dotychczas kompleksowo nie podsumowany, a w części również nieopublikowany, w wielu przypadkach stał się fundamentem powojennego rozwoju tych dyscyplin naukowych, nie tylko na obszarze północno-wschodniej Polski.

Ideą konferencji jest zainicjowanie projektu, którego celem jest interdyscyplinarne podsumowanie historii i osiągnięć KEJ oraz wprowadzenie do obiegu naukowego, na zasadach otwartego d stępu, jej dorobku, w tym obszernych archiwów instytucjonalnych i prywatnych. Zakończenie prac przewidywane jest na 2024 lub 2025 r., co zbiegnie
się z przypadającymi wówczas rocznicami.

Problematykę konferencji chcemy zogniskować wokół następujących
zagadnień wynikających wprost z obszarów badawczych KEJ:
Biografia Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej:
panel I: Sekcja Archeologiczna KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel II: Sekcja Historyczna KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel III: Sekcja Językoznawcza KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel IV: Sekcja Antropologiczna KEJ – ludzie i osiągnięcia
panel V: Sekcja Przyrodnicza KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel VI: Sekcja Etnograficzna KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel VII: Archiwa KEJ.
Dziedzictwo Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej:
panel VIII: Nowe kierunki i perspektywy badań nad dziejami i
dziedzictwem kulturowym północno-wschodniej Polski
Ponadto w ramach konferencji planujemy sesję terenową: Historia, archeologia i antropologia krajobrazu kulturowego obszarów pojaćwieskich.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Podjęliśmy też starania o pozyskanie środków na dofinansowanie konferencji. Do momentu uzyskania odpowiedzi w sprawie dofinansowania musimy założyć, że koszty podróży, wyżywienia i noclegów uczestnicy pokryją z własnych środków.

Będziemy wdzięczni za przesłanie zgłoszeń wraz z proponowanym tematem wystąpienia (referat do 30 minut, komunikat do 15 minut) DO DNIA 30 CZERWCA 2021 R. na adres e-mail: 65latkej@gmail.com

Prosimy też wszystkich autorów o przesłanie na ten sam adres e-mail, w terminie DO 30 SIERPNIA 2021 R., abstraktów wystąpień o objętości nie przekraczającej znormalizowanej strony maszynopisu (1800 znaków).

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Bartosz Kontny prof. UW
prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz
dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk prof. UWM
prof. dr hab. Ewa Smolska prof. UW
dr hab. Agnieszka Wacnik prof. IB PAN
dr Magdalena Muskała
dr Antoni Gaweł
dr Anna Juga-Szymańska
mgr Łukasz Faszcza


SEKRETARIAT
dr hab. Mirosław J. Hoffmann
dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB
dr Małgorzata Karczewska
dr Bogdan Radzicki

W imieniu organizatorów
_Maciej Karczewski_

Formularz zgłoszeniowy