O szkole

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UwB

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach – szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Rektora UwB z dnia 27.03.2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich::

  • Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;
  • Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;
  • Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

  • filozofia
  • historia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Pliki do pobrania:Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2019_2020