Sprawy Doktorantów

STYPENDIA DOKTORANCKIE I NAUKOWE

SYSTEMEM STYPENDIALNYM objęci będą wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora. Stypendium będzie wypłacane nie dłużej niż przez 4 lata.

Od 1 października 2019 roku doktoranci otrzymują będą stypendia w następującej wysokości:

  • Minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora, czyli: 2371,70 zł brutto (2104,65 zł netto), a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 3083,21 zł brutto (2736,04 zł netto),
  • Minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej wynosi co najmniej 57% wynagrodzenia profesora, czyli: 3653,70 zł brutto (3242,29 zł netto), a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 4749,81 zł brutto (4214,98 zł netto).

Stypendia doktoranckie są nieopodatkowane, ale podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych.

Komunikat nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2019r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku.


Inne stypendia

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: pobierz wytyczne.

Stypendia w ramach NCN, pobierz wytycznepobierz harmonogram.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych. Termin składania wniosków mija 18 grudnia 2019.

Informacje o otwartym naborze znajdują się również na stronie internetowej NAWA, wejdź na stronę.


Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Iwanowskiej jest Pan Piotr Serafin,
e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl + 48 22 390 35 46 

Osobą do kontaktu w sprawach komunikacji i promocji jest Pani Renata Czeladko,
e-mail: renata.czeladko@nawa.gov.pl + 48 22 390 35 85