Żochowski Krzysztof

Imię i nazwisko doktorantaKrzysztof Żochowski
E-mail
(w domenie UwB):
k.zochowski@uwb.edu.pl
ORCID0000-0001-7060-1280
Temat rozprawy doktorskiejProcedura cywilna w międzywojennej Polsce w pracach Eugeniusza Waśkowskiego
Promotordr hab. Marcin Łysko, prof. UwB;                              
Promotor pomocniczydr Arkadiusz Bieliński
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa, Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej, Pracownia Historii Prawa
Publikacje naukowe
Artykuły naukowe
w czasopismach
1. K. Żochowski, Zadanie adwokatury według Eugeniusza Waśkowskiego, Palestra 2022, nr 7–8, s. 215-234.

2. K. Żochowski, Wola dziecka ponad ustawą? Glosa krytyczna do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 czerwca 2022 r., sygn. akt SK 3/20, Miscellanea Historico-Iuridica 2023, T. XXII, z. 2, s. 603-622.

3. K. Żochowski, Władza symboliczna prawników w ujęciu Pierre’a Bourdieu, Palestra 2024, nr 1/2024, s. 7-19.
Konferencje
Wystąpienia na konferencjach naukowych1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Między duchem a literą – problematyka stosowania prawa w Polsce” która odbyła się 22 grudnia 2021 r. – referat „Sąd Najwyższy między literą a duchem prawa na przykładzie dwóch rozstrzygnięć

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Postpandemiczna rzeczywistość – Jak Koronawirus zmienił świat?” która odbyła się 12 maja 2023 r. – referat „Klauzula rebus sic stantibus w praktyce umów najmu powierzchni od jednostek sektora finansów publicznych

3. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu ,,Z dziejów prawa” pt. „Ewolucja prawa cywilnego na przestrzeni wieków – Volenti non fit iniuria”, która odbyła się 25-27 maja 2023 r. – referat: „Procedura cywilna w międzywojennej Polsce w pracach Eugeniusza Waśkowskiego – przyczynek do badań” na Uniwersytecie Jagiellońskim

4. XXIX Ogólnopolski zjazd historyków ustroju i prawa oraz doktryn polityczno-prawnych który odbył się 21-23 września 2023 r. – referat „Wkład Eugeniusza Waśkowskiego w naukę prawa postępowania cywilnego w ocenie historyka i praktyka prawa”