Wyszyński Filip

mgr Filip Wyszyński

 
E-mail (w domenie UwB):f.wyszynski@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-0792-5730
Temat rozprawy doktorskiejOchrona polskich spółek przed zagranicznymi przejęciami w związku z pandemią COVID-19
Promotordr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB
Promotor pomocniczy
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego  
Konsultacje
(jeśli doktorant prowadzi samodzielnie zajęcia w ramach praktyki zawodowej powinien wyznaczyć termin konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Podać dzień tygodnia i godzin oraz formę (stacjonarne, zdalne /komunikator)
Konsultacje w terminach i w formie (stacjonarnej lub zdalnej) po indywidualnym ustaleniu w drodze mailowej. Preferowany termin poniedziałek godz. 16-17.
Działalność naukowa doktoranta (z całego okresu naukowego, a nie tylko z okresu kształcenia w szkole doktorskiej, od najnowszych do najstarszych)
Publikacje naukowe (poza danymi bibliograficznymi proszę podać liczbę punktów wg MNiSzW)
A1. Artykuły naukowe w czasopismach1. F. Wyszyński, Zdolność aportowa w ujęciu komparatystycznym. Polskie, duńskie, francuskie i niemieckie prawo spółek a pozycja prawna aportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza”, tom 30, nr 112, 2020, s. 346–361. (20 pkt)   2. F. Wyszyński, Sztuczna inteligencja w zarządach i radach nadzorczych spółek. Propozycja regulacji oparta na prawie rzymskim, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM”, nr 10, 2020, s. 279-291. (5 pkt)
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach1. F. Wyszyński, Zmiana pierwszeństwa zasad corporate governance. Zmierzch modelu anglosaskiego a supremacja modelu germańskiego?, w: W. Włódarczak (red.), et al., Gasnące Imperium. Historia Wielkiej Brytanii w ujęciu prawnym, społecznym oraz gospodarczym, Łódź 2021, s. 191-211. (20 pkt)   2. F. Wyszyński, Społeczność międzynarodowa w obliczu „#MeToo” – podejście komparatystyczne na przykładzie prawa bułgarskiego oraz szwedzkiego, w: A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe. Tom 7, Olsztyn – Lwów 2021, s. 182-193. (20 pkt)   3. F. Wyszyński, Consent contract jako węzłowa zmiana w prawie cywilnym i karnym. Uwagi w świetle teorii o normalizacji i jurydyzacji życia społecznego J. Habermasa, w: D. Dylewski, M. Budnik-Minierska, K. Mozgiel-Wiecha (red.), Prawo w Europie w XXI wieku – wybrane zagadnienia, Łódź 2021, s. 49-63. (20 pkt)   4. F. Wyszyński, Konstytucja RP a konstytucje państw skandynawskich. Analiza prawno-porównawcza, w: K. Stępniak (red.), Z zagadnień polskiego konstytucjonalizmu, Warszawa 2021, s. 317-344. (5 pkt)   5. F. Wyszyński, Nocne połączenia kolejowe w Szwecji a procedura bezprzetargowa. Ujęcie krytyczne, w: R.R. Wasilewski (red.), Zamówienia publiczne wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 2021, s. 168-189. (5 pkt)   6. F. Wyszyński, Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej w świetle prawa polskiego i niemieckiego. Analiza porównawcza, w: D. Mielnik (red.), Prawo i administracja wobec wyzwań XXI wieku, Kielce-Łódź 2020, s. 315-334. (20 pkt)   7. F. Wyszyński, Przesłanki zdolności aportowej w świetle dwudziestolecia Kodeksu spółek handlowych (2000-2020). Rewizja aktualności i postulaty de lege ferenda, w: K. Łukomiak (red.), Prawo w Polsce 2000-2020, Łódź 2020, s. 673-691. (20 pkt)   8. F. Wyszyński, Bezpieczeństwo pacjenta versus wolność wykonywania zawodu lekarza. O projekcie ustawy Landu Nordrhein-Westfalen w świetle pandemii COVID-19, w: A. Rej-Kietla (red.), Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym, Warszawa 2020, s. 251-275. (5 pkt)  
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowych1. „Negatywne skutki inflacji prawa prywatnego. Problemy współczesne w świetle teorii J. Habermasa” (8 maja 2021 r. na UKSW)   2. „Problematyka prawna cryptojacking’u. Uwagi na tle wyroku Sądu Okręgowego w Jokohamie z dnia 27 marca 2019 r.” (26 kwietnia 2021 r. na UKSW)   3. „Problematyka cyber-okupu na gruncie prawa podatkowego. Szwajcarski kierunek wykładni in dubio pro tributario jako wzorzec de lege ferenda?” (17 kwietnia 2021 r. na UJ)   4. „Wezwania majoryzacyjne jako instrument ochrony akcjonariatu mniejszościowego a projekt nowelizacji Ustawy o ofercie publicznej” (19 marca 2021 r. na UMCS)   5. „Odpowiedzialność cywilnoprawna prokurenta w jednoosobowej spółce z o.o. – progresja odpowiedzialności przebijającej” (12 marca 2021 r. na UMK)   6. „Nowelizacja K.S.H. w zakresie prawa holdingowego – projekt MAP a koncepcja Rosenblum” (6 marca 2021 r. na UAM)   7. „Stabilność państwa wobec wyzwania niewypłacalności banku. Przykład PBS jako pierwszy polski przypadek resolution” (16 maja 2020 r. na UJ)   8. „Działalność koncernu a ochrona klimatu. Analiza zarządzania spółką wobec kryzysu klimatycznego na przykładzie Siemens AG” (23 marca 2020 r. na UW)   9. „Kobiety w zarządach i radach nadzorczych spółek. Uwagi na podstawie niemieckiej ustawy o równouprawnionym udziale z 2015 r.” (10 marca 2020 r. na UwB)   10. „Zarządzanie zasobami na przykładzie koncernu Gazprom (Газпром)” (6 marca 2020 r. na UW)   11. „Die Strategie der Ressourcenverwaltung am Beispiel des Konzerns RWE AG” (6 marca 2020 r. na UW)   12. „Spółka Eskom a sytuacja w RPA. Wpływ monopolu energetycznego na pozycję ekonomiczną państwa” (21 lutego 2020 r. na UW)   13. „Strategie rozwoju szwedzkich holdingów i koncernów wobec przemian środowiska przyrodniczego” (20 lutego 2020 r. na UW)   14. „Rewolucja w prawie umów. Zastosowanie smart contracts w polskiej i zagranicznej praktyce obrotu” (13 stycznia 2020 r. na UW)   15. „Jaką postać powinna przybrać spółka przyszłości? Uwagi w oparciu o fińską formę Spółki z o.o. (Yksityinen osakeyhtiö – oy)” (16 grudnia 2019 r. na UwB)   16. „Problematyka kradzieży spółek handlowych na przykładzie sprawy „Reformer Development Sp. z o.o.”” (12 grudnia 2019 r. na UwB)   17. „Zastosowanie nowych technologii w świetle poprawy konkurencyjności Unii Europejskiej” (7 grudnia 2019 r. na UW)   18. „Czy tokeny zastąpią akcje? Uwagi de lege ferenda do przepisów o Prostej spółce akcyjnej (PSA) w oparciu o prawo szwajcarskie” (6 grudnia 2019 r. na UMK)   19. „Ochrona danych osobowych w niemieckim porządku prawnym na przykładzie najnowszego orzecznictwa” (4 grudnia 2019 r. na UKSW)   20. „Zasada zaufania organów państwa do przedsiębiorcy a system kontroli podatkowej. Ujęcie komparatystyczne” (3 grudnia 2019 r. na UAM)   21. „Współczesne problemy etyczne prawa i polityka w Niemczech. 70 lat Ustawy Zasadniczej – świetlana przyszłość prawa w cieniu problemów etycznych” (21 czerwca 2019 r. na UAM)  
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie) 
C2. Udział (granty zakończone) 
D. Inna aktywność naukowa (max. 5 aktywności)
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe DoktorantaI miejsce w konkursie „Prawo podatkowe w obliczu nowych technologii” w ramach XIV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego pod patronatem Ministerstwa Finansów   Szkoła Prawa Niemieckiego (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn)   Podyplomowe Studium Prawa Spółek (Uniwersytet Warszawski) z wynikiem celującym   Akademia Spółek Kapitałowych 2020 (Fundacja Semper Augustus)   Stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie w Lipsku