Winckiewicz Monika

mgr Monika Winckiewicz

E-mail (w domenie UwB):m.winckiewicz@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-57261787
Temat rozprawy doktorskiej„Procedury wcześniejszego dostępu do produktów leczniczych w sytuacjach kryzysowych w Polsce a procedura compassionate use
PromotorProf. dr hab. Dariusz R. Kijowski
Promotor pomocniczy –
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa UwB Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Konsultacje
(jeśli doktorant prowadzi samodzielnie zajęcia w ramach praktyki zawodowej powinien wyznaczyć termin konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Podać dzień tygodnia i godzin oraz formę (stacjonarne, zdalne /komunikator)
Działalność naukowa doktoranta (z całego okresu naukowego, a nie tylko z okresu kształcenia w szkole doktorskiej, od najnowszych do najstarszych)
Publikacje naukowe (poza danymi bibliograficznymi proszę podać liczbę punktów wg MNiSzW)
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach  „Śmierć uczestnika badań klinicznych – aspekty prawne i etyczne” [w:] Memento Mori – wątki tanatologiczne w humanistyce i naukach społecznych, red. Krzpiet A., Medoń S., Wydawnictwo RYS, Poznań 2021, LICZBA PUNKTÓW wg MNiSzW: 20 „Zapobieganie, reagowanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w perspektywie nadchodzących zmian klimatycznych.”, [w:] „Zarządzanie kryzysowe. Wymiar narodowy i międzynarodowy.”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2020, LICZBA PUNKTÓW wg MNiSzW: 20„Utrata przymiotu nieskazitelnego charakteru lub nieposzlakowanej opinii- zagadnienia wybrane”, [w:] „Badacze i ich wkład w rozwój nauki”, 4intellect, Warszawa 2020, LICZBA PUNKTÓW wg MNiSzW: 5 „Bezpieczeństwo imprez masowych w ujęciu administracyjnoprawnym – studium prawnokryminologiczne”, [w:] „Dylematy naukowe w różnych dziedzinach, cz. 5.”, 4intellect, Warszawa 2020, LICZBA PUNKTÓW wg MNiSzW: 5„Przestępczość Stadionowa – studium prawnokryminologiczne”, [w:] „Dylematy naukowe w różnych dziedzinach, cz. 5.”, 4intellect, Warszawa 2020, LICZBA PUNKTÓW wg MNiSzW: 5 „Suplement diety a produkt leczniczy – zagadnienia wybrane”, [w:] „Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach, cz. 4.”, 4intellect, Warszawa 2019. „Prawnokarne aspekty przestępstwa o charakterze terrorystycznym” [w:] „Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach, cz.4.”, 4intellect, Warszawa 2019, LICZBA PUNKTÓW wg MNiSzW: 5  
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowychOgólnopolska Konferencja Naukowa, „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda” 22-23 kwietnia 2021 r. referat pt. „Zmiany w postępowaniu administracyjnym w świetle art. 15 zzzzzn specustawy covidowej”;Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa, „Administracja publiczna wobec potrzeb człowieka” 25 marca 2021 r., referat pt. „Zadania administracji publicznej w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych – zagadnienia wybrane”;Ogólnopolska Konferencja Naukowa „A czy na pewno? Zagadnienia (nie)oczywiste i (nie)sporne w nauce, kulturze oraz sztuce” 23-24 stycznia 2021 r., referat pt. „Obowiązkowe szczepienia ochronne- wolność człowieka a prawo do życia w społeczeństwie wolnym od chorób zakaźnych”;Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gdy kres życia nadchodzi. Śmierć w optyce nauk humanistycznych i społecznych” 28-29 listopada 2020 r., referat pt. „Śmierć uczestnika badań klinicznych- aspekty prawne i etyczne”;Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samorząd terytorialny- wczoraj i dziś” 25 listopada 2020 r., referat: „Kompetencje samorządu terytorialnego w procedurze przymusowego wykonywania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”;Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie nauki- prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. 9., referat: Utrata przymiotu nieskazitelnego charakteru lub nieposzlakowanej opinii- zagadnienia wybrane, Warszawa 2020.Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej, cz. 7., referat: Bezpieczeństwo imprez masowych w ujęciu administracyjnoprawnym- zagadnienia wybrane, Warszawa 2020.Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej, cz.7., referat: Obowiązek meldunkowy jako obowiązek o charakterze informacyjnym- zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2020.Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej, cz.6., referat: Suplement diety a produkt leczniczy – zagadnienia wybrane, Warszawa 2019.Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej, cz.6., referat: Wykorzystywanie zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych i specjalnych noszących znamiona okrucieństwa- zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2019.Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej, cz.6., referat: Prawnokarne aspekty przestępstwa o charakterze terrorystycznym,, Warszawa 2019. XXXI. Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, referat: Umiejętności psychologiczne w kontakcie z Klientem- z perspektywy pracownika sekretariatu Studenckiej Poradni Prawnej, Białystok 2019.
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie)
C2. Udział (granty zakończone)
D. Inna aktywność naukowa (max. 5 aktywności)
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe DoktorantaCzłonkostwo w Studenckiej Poradni Prawnej Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku- sekcja wspierająca, od października 2020 – obecnie;Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 22-23 kwietnia 2021 r.;Przeprowadzenie certyfikowanych warsztatów dla członków Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pt. „Procedura humanitarnego stosowania leku (compassionate use)”, 2 lutego 2021 r.;Organizacja XXXI. Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, 31.05 – 01.06. 2019 r.,Przeprowadzenie bloku zajęć z zakresu odpowiedzialności nieletnich według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w ramach projektu Street Law – Prawo na co dzień zorganizowanego przez Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 15.04.2019 r.Członek Zarządu Studenckiej Poradni Prawnej Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2019-2020, funkcja Przewodniczącego, Członek zarządu w Kole Naukowym Prawa Pracy w latach 2018-2020, funkcja sekretarza Koła,Członek zarządu w Kole Naukowym Prawa Ochrony Środowiska w latach 2018-2020,Członek Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2018-2020,Członek Zarządu Studenckiego Koła Historii Prawa w latach 2016-2018, funkcja skarbnika Koła,Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Ludzie- Idee- Prawo sto lat od odzyskania niepodległości, 15.05-16.05 2018 r.,Członek Interdyscyplinarnej Komisji Naukowej do Spraw Przemocy i Dyskryminacji w roku akademickim 2016-2017,