Ułanowicz Mateusz

Imię i nazwisko doktoranta: Mateusz Ułanowicz
ORCID0000-0002-5970-9378
E-mail (w domenie UwB): m.ulanowicz@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejPrywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej hrabiego Karola Brzostowskiego
Promotor dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
Pracownia Historii Prawa
Publikacje naukowe
Artykuły naukowe
w czasopismach
1. Ułanowicz M., Burzliwe posiedzenie sądu pokoju w Sztabinie na tle okupacji Suwalszczyzny przez Niemców w latach 1915-1919, Miscellanea Historico – Iuridica, t. 19, z. 2, Białystok 2020, s. 81-95.

2. Ułanowicz M., Karol Brzostowski i jego Instytucja Rolno-Fabryczna Sztabińska, Miscellanea Historico – Iuridica, t. 20, z. 1, Bialystok 2021, s. 155-176.

3. Ułanowicz M., Działalność parlamentarna Michała Łazarskiego (1928-1939), Miscellanea Historico – Iuridica, t. 20, z. 1, Bialystok 2021, s. 187-218.

4. Ułanowicz M., Józef Zmitrowicz – wybitny działacz społeczny w Białymstoku w latach 1916-1921, Miscellanea Historico – Iuridica, t. 21, z. 2, Białystok 2022, s. 91-127.
Monografie naukowe/rozdziały w monografiach1. Ułanowicz M., Proces Rity Gorgonowej – najsłynniejsze postępowanie karne II Rzeczypospolitej : czy skazano właściwą osobę?, [w:] Dyskursy (nie)oczywistości: zagadnienia pewności, niekwestionowalności oraz bezsporności w nauce, sztuce i kulturze, red. Zielińska A., Jaskółka K., Poznań 2022, s. 27-39.

2. Ułanowicz M., Udział Konrada Berezowskiego, Józefa Rosenzweiga oraz Stanisława Czerwińskiego w pracach, dotyczących prawa wykroczeń, w ramach Sekcji Prawa Karnego Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczpospolitej, [w:] Prawo wykroczeń w Polsce: doświadczenia i perspektywy, red. Janikowski J., Karaźniewicz J., Krajewski R., Bydgoszcz 2022, s. 161-171. 
Konferencje
Wystąpienia na konferencjach naukowych1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo wykroczeń w Polsce. Doświadczenia i perspektywy”, zorganizowana 9.12.2021 r. w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – wygłoszenie referatu  „Udział Konrada Berezowskiego, Józefa Rosenzweiga oraz Stanisława Czerwińskiego w pracach, dotyczących prawa wykroczeń, w ramach Sekcji Prawa Karnego Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej”;

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poparcie, pochwała, wsparcie”, zorganizowana 11.02.2022 r. przez Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia – wygłoszenie referatu „Pochwała idei unifikacji oraz kodyfikacji prawa w II Rzeczypospolitej – prace nad powołaniem Komisji Kodyfikacyjnej w Sejmie Ustawodawczym”;

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety w polityce – polityka kobiet”, zorganizowana 22.03.2022 r. przez Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej, Katedrę Prawa i Integracji Europejskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Połtawski Państwowy Uniwersytet Rolniczy – wygłoszenie referatu „Udział kobiet w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w II RP”;

4. IV Ogólnopolski Zjazd Kół Historyczno – Prawnych pt. „Jednostka a państwo w rozwoju dziejowym”, zorganizowany w dniach 20-21 maja 2022 r. przez Katedrę Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ, Zakład Historii Prawa Polskiego UJ oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa TBSP UJ – wygłoszenie referatu „Wpływ zamachu majowego na funkcjonowanie Najwyższego Trybunału Administracyjnego”;

5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemiany oraz dziedzictwo systemu prawnego Polski Ludowej – ujęcie filozoficzno i historycznoprawne”, zorganizowana w dniach 2-3.12.2022 r. na Wydziale Prawa UwB przez Studenckie Koło Filozofii Prawa oraz Studenckie Koło Historii Prawa – wygłoszenie referatu „Prawne oraz polityczne przyczyny uchylenia dekretu Rady Ministrów z 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju”;
Inna aktywność naukowa
Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta1. Otrzymanie stypendium Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu, którego efektem była realizacja w dniach 13-23.09.2022 r. kwerendy archiwalnej w Bibliotece Polskiej w Paryżu;

2. Odbycie stażu naukowego na Uniwersytecie Wileńskim w dniach 20.03-02.04.2023 r.;