Stokowski Michał Paweł

Imię i nazwisko doktoranta:Michał Paweł Stokowski  
E-mail (w domenie UwB): m.stokowski@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejDekret Polskiego Komitety Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w orzecznictwie sądów ówczesnego województwa białostockiego
Promotor dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
Pracownia Historii Prawa
Publikacje naukowe
Artykuły naukowe w czasopismach1. Stokowski, M. (2021). Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przejęcie nieruchomości rolnych na mocy dekretu PKWN z 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej na przykładzie majątku Lubowicz Wielki. Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), s. 383–403.

2. Stokowski, M. (2021). Z badań nad białostockim epizodem w biografii Rafała Lemkina. Miscellanea Historico-Iuridica, 20(1), s. 177–186.

3. Stokowski, M. (2022). Powstanie i kulisy uchwalenia ustawy przechodniej z dnia 18 maja 1921 r. do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie czasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej. Miscellanea Historico-Iuridica, 20(2), s. 57-69.

4. Stokowski, M. (2023). Projekt ustawy o nadzwyczajnych środkach działania w interesie ochrony obywateli i państwa z 1981 r. Przyczynek do genezy stanu wojennego. Miscellanea Historico-Iuridica, 22(2), s. 373-396.
Konferencje
Wystąpienia na konferencjach naukowych1. IV Ogólnopolski Zjazd Kół Historyczno-prawnych, zorganizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu , wygłoszenie referatu pt. Powstanie i kulisy uchwalenia ustawy przechodniej z dnia 18 maja 1921 r. do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie czasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej.
 
2. Udział w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Z dziejów prawa” pt. Ewolucja prawa karnego na przestrzeni wieków – Malorum poena praesidium est bonis, zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu wygłoszenie referatu pt. Geneza Stanu Wojennego.
 
3. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemiany i dziedzictwo systemu prawnego Polski Ludowej”, zorganizowanej na Uniwersytecie w Białymstoku, wygłoszenie referatu pt. Studia nad dekretem o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się na ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.
 
4. Udział w XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Z dziejów prawa” pt. Ewolucja prawa cywilnego na przestrzeni wieków – Volenti non fit iniuria, zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, wygłoszenie referatu pt. Kwestia indemnizacji za wywłaszczenie nieruchomości rolnych na podstawie dekretu o reformie rolnej.
 
5. Udział w XXIX Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych pt. „Znaczenie historii prawa dla współczesnego dyskursu prawniczego” zorganizowanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wygłoszenie referatu pt. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przejęcie nieruchomości rolnych na mocy dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej na przykładzie majątku Lubowicz Wielki.
Inna aktywność naukowa
Inne aktywności/osiągnięcia naukowe DoktorantaW okresie 21 sierpnia -21 grudnia 2023 r. visiting scholar na Syracuse University – College of Law (Stany Zjednoczone) połączony z realizacją stażu naukowego.