Sołkiewicz Weronika

mgr Weronika Sołkiewicz

 
E-mail (w domenie UwB):w.solkiewicz@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-7590-2223
Temat rozprawy doktorskiejDzieci bez opieki w procedurze nadania statusu uchodźcy
Promotordr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładKatedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Zakład Prawa Europejskiego
Konsultacje
(jeśli doktorant prowadzi samodzielnie zajęcia w ramach praktyki zawodowej powinien wyznaczyć termin konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Podać dzień tygodnia i godzin oraz formę (stacjonarne, zdalne /komunikator)
 
Działalność naukowa doktoranta (z całego okresu naukowego, a nie tylko z okresu kształcenia w szkole doktorskiej, od najnowszych do najstarszych)
Publikacje naukowe (poza danymi bibliograficznymi proszę podać liczbę punktów wg MNiSzW)
A1. Artykuły naukowe w czasopismachA. Sawczenko, W. Sołkiewicz, Tajemnica studentów prawa w związku ze świadczeniem pomocy prawnej i odbywaniem praktyk zawodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 29, 2020 (20 pkt)
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachA. Sawczenko, W. Sołkiewicz, Rola i funkcja Straży Granicznej w procedurze udzielania ochrony międzynarodowej [w:] Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności, K. Śmiałek (red.), W. Śmiałek (red.), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2021 (20 pkt)
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowychOgólnopolska Konferencja Naukowa. Uchodźcy oraz mniejszości narodowe i etniczne. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, 21 listopada 2020 r., referat pt. „Wybrane problemy prawne i praktyczne dotyczące osób wnioskujących o udzielenie ochrony międzynarodowej”Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Wpływ prawa podatkowego na zatrudnienie – aspekty prawne i społeczne, 27 listopada 2020 r., referat pt. „Podatek dochodowy w Polsce a zatrudnianie cudzoziemców”Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gdy kres życia nadchodzi…, 28 listopada 2020 r., referat pt. „Postępowanie ze zwłokami cudzoziemców w Polsce”II Ogólnopolski Zjazd Kół Historyczno-Prawnych, 10 grudnia 2020 r., referat pt. „Współpraca polsko-niemiecka w ramach strefy Schengen”II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne wyzwania nauk penalnych, 11 grudnia 2020 r., referat pt. „Współczesne wyzwania nauk penalnych wobec fikcyjnych małżeństw z cudzoziemcami”Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Prezydent jako organ władzy wykonawczej, 15 grudnia 2020 r., referat pt. „Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta”S. Łazuk, W. Sołkiewicz, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze, 17.12.2020 r., referat pt. „Wybrane aspekty nieodpłatnego poradnictwa prawnego” Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wyzwania globalne. Doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, 22 grudnia 2020 r., referat pt. „Wyzwania Polski związane z przyjmowaniem uchodźców z Europy Wschodniej”Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobieta i prawo”, konferencja ogólnopolska, 8 marca 2021 r., referat pt. „Szczególna sytuacja kobiet-uchodźczyń”Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, 22-23 kwietnia 2021 r., referat pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na ochronę praw osób wnioskujących o nadania statusu uchodźcy w Polsce”
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie) 
C2. Udział (granty zakończone) 
D. Inna aktywność naukowa (max. 5 aktywności)
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktorantaprzeprowadzenie warsztatów: Status uchodźcy – wybrane zagadnienia prawne, organizator: Studencka Poradnia Prawna Pracownia Wydziału Prawa UwB, 15 grudnia 2020 r.członkostwo w Studenckiej Poradni Prawnej Pracowni Wydziału Prawa UwB – sekcja wspierającaczłonkostwo w Radzie Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwBczłonkostwo w Zespole do spraw jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwBczłonkostwo w Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów