Rutkowska Izabela

mgr Izabela Rutkowska

E-mail  i.rutkowska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-5165-2215
Temat rozprawy doktorskiejKapitał intelektualny a wyniki ekonomiczne spółek giełdowych sektora IT
Promotordr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
Promotor pomocniczy
Wydział
/Katedra/Zakład
Wydział Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów i Rachunkowości
Konsultacje
Drogą mailową: i.rutkowska@uwb.edu.pl
 
Za pośrednictwem platformy MS Teams (link do konsultacji student otrzyma po wcześniejszym zgłoszeniu wysłanym na adres mailowy).

Konsultacje w formie kontaktu bezpośredniego wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową i ustaleniu terminu spotkania.
Działalność naukowa doktoranta
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachG. Michalczuk, I. Rutkowska, Efektywność kapitału intelektualnego banków notowanych na GPW w Warszawie, „Marketing i Rynek”, 2022, t. XXIX, nr 6/2022, s. 25-36.

I. Rutkowska, Impact of intellectual capital on financial ratios: evidence from Polish banks listed on the Warsaw Stock Exchange, „Akademia Zarządzania” – „Academy of Management – Quarterly Journal of the Faculty of Engineering Management”, 2022, Volume 6, Issue 2, s. 44-68.

G. Michalczuk, U. Konarzewska, I. Rutkowska, Efektywność kapitału intelektualnego a wyniki spółek społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-Energia, „Optimum. Economic Studies”, 2021, Nr 3(105), s. 15-32.

I. Rutkowska, Management of human capital diversity in socially responsible companies, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie”, 2020, Tom 21, Nr 4, s. 197-210.

P. Muczyński, I. Rutkowska, M. Zdunko, Zastosowanie Power BI w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Horyzonty Controllingu 2019, P. Kozak (red.), DOM ORGANIZATORA, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń, 2020, s. 115-127.

A. Dyhdalewicz, I. Rutkowska, Specyfika ustalania wyniku finansowego podmiotów leczniczych – studium przypadku, „Akademia Zarządzania” – „Academy of Management – Quarterly Journal of the Faculty of Engineering Management” 2019, Volume 3, Issue 4, s. 51-72.

I. Rutkowska, Kto stoi na straży naszych oszczędności? Czyli systemy zabezpieczeń bankowości elektronicznej, „Magazyn Forward”, Nr 22 (04/2018).
 
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
I. Rutkowska, Znaczenie etyki zawodowej w rachunkowości, monografia naukowa – „Zastosowania rachunkowości w przedsiębiorstwach”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s. 206-215. (20 pkt.)
 
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia konferencjach naukowychWystąpienie pt. Kapitał intelektualny a rentowność: dowody polskich spółek giełdowych indeksu WIG-Gry w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – „Trójstyk IV – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”, 18-19.05.2023 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Wystąpienie pt. Efektywność kapitału intelektualnego a kondycja finansowa polskich banków notowanych na GPW w Warszawie w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – „Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”, 20.05.2022 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Wystąpienie pt. Efektywność kapitału intelektualnego banków społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-ESG w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – „Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”, 28.05.2021 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 
Wystąpienie pt. The social dimension of sustainable development on the example of practices taken by socially responsible banks w ramach XVI Międzynarodowej Naukowej Konferencji Internetowej Studentów i Doktorantów „Ekonomia i zarządzanie XXI wieku”, 15-16.04.2021 r., Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś.
 
Wystąpienie pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w ramach III edycji Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej „e-Factory of Science”, Fundacja Promovendi, 09.05.2020 r.
 
Wystąpienie pt. Zastosowanie narzędzi Business Intelligence firmy Microsoft w zarządzaniu przedsiębiorstwem w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Horyzonty Controllingu, Toruń, maj 2019.
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie)
C2. Udział (granty zakończone)
D. Inna aktywność naukowa  
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe DoktorantaOdbycie dwutygodniowego stażu naukowego w Katedrze Zarządzania, Ekonomii i Finansów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej pod opieką dr hab. Zbigniewa Korzeba, prof. PB.

Członek zespołu ds. działań proekologicznych powołanego 18.01.2021 r. decyzją dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB prof. dr hab. Marzanny Poniatowicz. Współtworzenie projektu EKO-Ekonomia.
 
Członek Koła Naukowego Ekonomii Eksperymentalnej.
 
Odbycie 5miesięcznego stażu asystenckiego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Katedrze Finansów i Rachunkowości.
 
Otrzymanie Nagrody Santander Universidades dla najlepszej studentki studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej o specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA.

Działalność w Studenckim Kole Naukowym Finansów i Rachunkowości „Winien-Ma”