Pawełko Aleksandra

mgr Aleksandra Pawełko

E-mail (w domenie UwB):a.pawelko@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-8981-5801
Temat rozprawy doktorskiejZnaczenie cywilnoprawnej ochrony prywatności w obszarze usług cyfrowych
Promotorprof. dr hab. Adam Doliwa
Promotor pomocniczy———————————-
Wydział Katedra/ZakładKatedra Prawa Cywilnego i Rolnego Wydział Prawa UwB
Konsultacje
(jeśli doktorant prowadzi samodzielnie zajęcia w ramach praktyki zawodowej powinien wyznaczyć termin konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Podać dzień tygodnia i godzin oraz formę (stacjonarne, zdalne /komunikator)
 
Działalność naukowa doktoranta (z całego okresu naukowego, a nie tylko z okresu kształcenia w szkole doktorskiej, od najnowszych do najstarszych)
Publikacje naukowe (poza danymi bibliograficznymi proszę podać liczbę punktów wg MNiSzW)
A1. Artykuły naukowe w czasopismachA. Pawełko, Life in a clean environment as a personal interest, w:Ekonomia i środowisko, 73(2), s. 86-101, Białystok 2020
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachAutorstwo rozdziału w monografii oraz rola redaktora monografii: A. Pawełko, Prawo dziecka do obojga rodziców, w: Władza rodzicielska. Wybrane zagadnienia regulacji i praktyki prawnej, P. Gryguć, K. Kuryłowicz, A. Pawełko, E. Szachniewicz (red.), Temida 2, Białystok 2020.
 
Autorstwo rozdziału w monografii: A. Pawełko, Autonomia woli konsumenta w kontekście praktyk typu dark patterns, w: Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, M. Namysłowska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa (red.), C.H. Beck, Warszawa 2022.
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowychReferat pt. „Planowanie rozpraw – zasada czy wyjątek?” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Krytycznie o polskim prawie. Analiza kontrowersyjnych regulacji prawnych XXI wieku” zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (29.01.2021 r.)  

Referat pt. „Prawo spadkowe a nowe technologie – koncepcja tzw. videotestamentu” podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowoczesne technologie w prawie. Teoria i praktyka” zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (11.02.2021 r.)  

Referat pt. „Niezgodność instytucji ubezwłasnowolnienia z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych – spór o termin legal capacity” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Instytucja ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym – forma pomocy czy wykluczenie?” zorganizowanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (14.05.2021 r.)  

Referat pt. „Autonomia woli konsumenta w kontekście praktyk dark patterns” podczas VIII Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej „Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym” zorganizowanej przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów (05 – 06.10.2021 r.)  

Referat pt. „Wpływ Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej na krajowe stosunki cywilnoprawne” podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wpływ prawa obcego na polskie prawo prywatne” zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (05.05.2022 r)  

Referat pt. „Praktyki dark patterns a autonomia woli jednostki” podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Szanse i wyzwania prawa nowych technologii w XXI w.” zorganizowanej przez Koło Naukowe The European & American Law działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (06.06.2022 r.)  

Referat pt. „Zasada kontradyktoryjności na gruncie postępowania nieprocesowego” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ewolucja postępowania nieprocesowego” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego (10.06.2022 r.)  

Referat pt. „Obligatoryjność rozpraw zdalnych – studium przypadku” podczas VI Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych zorganizowanego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (10.10.2022 r.)
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie) 
C2. Udział (granty zakończone) 
D. Inna aktywność naukowa (max. 5 aktywności)
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe DoktorantaUkończenie studiów podyplomowych „Prawo w biznesie nowych technologii. Digitalizacja procesów i usług 21_22 na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.  

Udział w 4. edycji Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, organizowanej przez CAQDAS TM Labratory Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w dniach 6 września – 11 września 2021 r. w Krakowie.