Kuligowska- Tyszka Adriana

mgr Adriana Kuligowska- Tyszka

E-mail (w domenie UwB):a.kuligowska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-3336-7020
Temat rozprawy doktorskiejBłąd medyczny w zabiegach chirurgii plastycznej – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne
PromotorProf. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk
Promotor pomocniczyDr Ewelina Wojewoda
Wydział Katedra/ZakładKatedra Prawa Karnego i Kryminologii
Konsultacje
(jeśli doktorant prowadzi samodzielnie zajęcia w ramach praktyki zawodowej powinien wyznaczyć termin konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Podać dzień tygodnia i godzin oraz formę (stacjonarne, zdalne /komunikator)
Środy, godzina 18.00 – 19.00, zdalnie
Działalność naukowa doktoranta (z całego okresu naukowego, a nie tylko z okresu kształcenia w szkole doktorskiej, od najnowszych do najstarszych)
Publikacje naukowe (poza danymi bibliograficznymi proszę podać liczbę punktów wg MNiSzW)
A1. Artykuły naukowe w czasopismachCele zrównoważonego rozwoju – wizja zmiany dla całej ludzkości, CONTEMPORARY TRENDS SHAPING THE GLOBAL WORLD, Lviv – Olsztyn 2020, ISBN: 978-617-7835-58-4.Nowelizacja Kodeksu karnego w zakresie przestępstwa zgwałcenia, Kortowski Przegląd Prawniczy, nr 4/2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
ISSN 2300-4673.Medicl ethics in the age of pandemics – live
of the individual in terms the legal
and philosophical
, Global Studies Review,
nr 3/2020, ISSN 2707-9686.Przestępstwo zgwałcenia osoby najbliższej – wybrane aspekty prawnokarne
i kryminologiczne
, Prawo w Działaniu,
nr 45/2021,  ISSN: 2657-4691 (wersja online), ISSN 2084-1906.
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach——————————————————–
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowychWystąpienia na konferencjach: Referat pt. Przestępstwo zgwałcenia – studium prawnokarne, I Międzynarodowa Konfrontacja Naukowa „Aktualności dychotomii prawa publicznego i prywatnego”, 13-14 maja 2019 r.Referat pt. International Criminal Law – actually change in law, International Scientific Conference DYNAMICS OF CHANGE
IN INTERNATIONAL RELATIONS,
16 września 2019 r.Referat pt. Sustainable development goals – a vision of humanity change, International Scientific Conference CONTEMPORARY TRENDS SHAPING THE GLOBAL WORLD, 10 stycznia 2020 r.Referat pt. Patologie społeczne jako czynniki wpływające na przestępczość seksualną – badania własne dotyczące przestępstwa zgwałcenia osoby najbliższe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Patologie społeczne we współczesnym świecie”, 12 czerwca 2020 r.Referat pt. Zgwałcenie osoby najbliższej – wybrane aspekty prawnokarne
i kryminologiczne. Studium przypadku
, III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, 23-25 września 2020 r.Referat pt. Rape – prevention of the phenomenon in acts of international law, International Scientific Conference Current Visions and Revisions of Global World, 25 września 2020 r.Referat pt. Dzieci jako ofiary przestępstwa zgwałcenia osoby najbliższej – studium prawne
i kryminologiczne
,  Wschodnie Forum Nauki,
27 lutego 2021 r.Referat pt. Polski przedsiębiorca w obliczu pandemii COVID-19 – aspekty prawne,
IV Forum Doktorantów Nauk Ekonomicznych, 11 maja 2021 r.   Organizacja konferencji: Członek Sekretariatu III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, 23-25 września 2020 r.   Udział w warsztatach: Warsztaty pt. The Nature of Criminal Behavior: How Genomics and Biological Measures
are Impacting Criminology
, 11 stycznia 2021 r.Warsztaty pt. Efektywne Publikowanie Naukowe, 10 i 17 listopada 2020 r. Szkolenie pt. Efektywna współpraca w zespole,
2 października 2021 r.
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie)———————————————————
C2. Udział (granty zakończone)Udział w międzynarodowym projekcie badawczym: Auswirkungen der Liberalisierung des Internethandels in Europa auf den Phänomenbereich der Arzneimittelkriminalität (ALPhA)”, realizowanym na Wydziale Prawa UwB w latach 2014-2018.  
D. Inna aktywność naukowa (max. 5 aktywności)
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe DoktorantaWyróżnienie pracy magisterskiej pt. Zgwałcenie osoby najbliższej jako przykład typu kwalifikowanego przestępstwa nagrodą
im. Dr. Jana Zygmunta Robla przyznaną przez Kapitułę Instytutu Ekspertyz Sądowych
im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie decyzją
z dnia 18 grudnia 2020 r.Dyplom Dziekana Wydziału Prawa za aktywną działalność w Kole Naukowym Prawa Karnego
i Kryminologii w roku akademickim 2019/202
 z dnia 22 grudnia 2020 r.Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 2021 – Koordynator ds. Prawnych.Przewodnicząca Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.Członek Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB.Rzecznik Praw Doktoranta UwBWieloletni członek Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii.Uczestnik II edycji Szkoły liderów programu Administracja pod kontrolą w 2021 r.