Haponiuk Dorota

mgr Dorota Haponiuk

E-mail (w domenie UwB):d.haponiuk@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-5681-9195
Temat rozprawy doktorskiejOświadczenie o odrzuceniu spadku w świetle zasady autonomii woli stron
PromotorProf. UwB dr hab. Adam Doliwa
Promotor pomocniczy
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego Zakład Prawa Cywilnego
Konsultacje
(jeśli doktorant prowadzi samodzielnie zajęcia w ramach praktyki zawodowej powinien wyznaczyć termin konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Podać dzień tygodnia i godzin oraz formę (stacjonarne, zdalne /komunikator)
Działalność naukowa doktoranta (z całego okresu naukowego, a nie tylko z okresu kształcenia w szkole doktorskiej, od najnowszych do najstarszych)
Publikacje naukowe (poza danymi bibliograficznymi proszę podać liczbę punktów wg MNiSzW)
A1. Artykuły naukowe w czasopismach1. D. Haponiuk, Uwagi o pracach nad polskim kodeksem zobowiązań z 1933 r. ze szczególnym uwzględnieniem zasady słuszności, Miscellanea Historico – Iuridica 2018, Tom XVII, Z.1. (20 pkt) 2. D. Haponiuk, Kontynuacja osobistej służebności mieszkania, Zeszyty Cywilistyczne Lege Artis 2018, Tom VII. (5 pkt)
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach1. D. Haponiuk, Problem dopuszczalności roszczenia z tytułu złego życia jako wyzwanie XXI wieku, [w:] A. Koman (red.), A. Szyszka (red.), Problemy Prawa w XXI wieku. Aspekty Teoretyczne i Praktyczne, Kielce-Lublin 2020. (5 pkt) 2. D. Haponiuk, Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu leczniczego lub lekarza w przypadku przyczynienia się pacjenta do powstania szkody, [w:] A. Rej-Kietla (red.), Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym, Warszawa 2020. (5 pkt)
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowychMiędzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Contemporary problems and challenges of private law” , wystąpienie pt. „New rules of inheritance – an assessment of proposed changes to the Polish law of inheritance” Uniwersytet Śląski w Katowicach (21-22.10.2021 r.)   Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo cywilne i postępowanie cywilne w Polsce i w Europie”, wystąpienie pt. „Nowe zasady dziedziczenia – ocena proponowanych zmian w polskim prawie spadkowym” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (25.09.2021 r.)     II International Conference pt. „Ethical Problems In Law & Politics”, wystąpienie pt.”Ethical Controversies Related to The Institution of Incapacitation, with Particular Emphasis on The Declaration of Inheritance Rejection”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (05.06.2021 r.)   Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, wystąpienie pt. „Organizacja rozpraw lub posiedzeń w czasie COVID-19 – ocena proponowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spadkowych”, Studencka Poradnia Prawna Pracownia Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (22-23.04.2021 r.)   I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konstytucja gwarancją praw w Polsce i USA”, wystąpienie pt. „Zasada autonomii woli jako fundament podstawowych wartości i systemu prawnego RP”, Uniwersytet Opolski (08.04.2021 r.)   Ogólnopolska Konferencja Naukowej pt. „Społeczne i prawne aspekty COVID-19”, wystąpienie pt. „Prawo do odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego oraz jego nieobowiązywania – analiza porównawcza”, Wydawnictwo Naukowe Think&Make Institute Warszawa (17.04.2020 r.)   Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona danych osobowych w prawie prywatnym. Aktualne i przyszłe wyzwania”, wystąpienie pt. „Zgodna na przetwarzanie danych osobowych małoletniego, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych zamieszczonych w Internecie”, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (04.12.2019 r.)   Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy na styku sportu i prawa”, wystąpienie pt. „Odpowiedzialność cywilnoprawna trenera i klubu względem zawodnika – zagadnienia ogólne”, Uniwersytet w Białymstoku (24.05.2018 r.)   Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Ludzie-Idee-Prawo sto lat od odzyskania niepodległości”, wystąpienie pt. „Prace kodyfikacyjne nad Kodeksem Zobowiązań z 1933 r. oraz jego znaczenie w polskim prawie prywatnym”, Uniwersytet w Białymstoku (15-16.05.2018 r.)  
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie)
C2. Udział (granty zakończone)
D. Inna aktywność naukowa (max. 5 aktywności)
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe DoktorantaLaureatka nagrody “Aktywny Student 2018/2019” przyznawanej przez Kolegium Dziekańskie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku   Studencka Poradnia Prawna Pracownia Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Sekcja Cywilna (2017-2019)   Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2016-2018)   Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku , w tym Komisja Prawna (2016-2018)   Koło Nauk Cywilistycznych (2016-2019)