Gąsowski Mateusz

mgr Mateusz Gąsowski

E-mail  m.gasowski@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-5650-9824
Temat rozprawy doktorskiejSterylizacja – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne
Promotorprof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk
Promotor pomocniczydr Ewelina Wojewoda
Wydział
Katedra/Zakład
Wydział Prawa
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii
Zakład Prawa Karnego
Konsultacje –
Działalność naukowa doktoranta
A.   Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach1. M. Gąsowski, Cyberprzemoc wśród młodzieży szkolnej – ujęcie kryminologiczne [w:] E.W. Pływaczewski, D. Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz (red.), Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii, Warszawa 2020. 
2. P. Brzozowski, M. Gąsowski, M. Łukaszewicz, M. Trochimowicz, Jakość kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku – aspekty prawne i socjologiczne, Białystok 2018. 
3. M. Gąsowski, Przestępczość nieletnich w województwie podlaskim [w:] R Krajewski (red.), Postępowania z nieletnimi i młodocianymi. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Bydgoszcz 2017.
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowych1.       III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, referat pt. „Problem ciemnej liczby przestępstw wśród młodzieży szkolnej”, Białystok, 23-25 września 2020 r.
2.       I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Aktualności dychotomii prawa publicznego i prywatnego”, referat pt. „Kiedy dziecko zaczyna być dorosłym? Porównanie dolnej wiekowej granicy odpowiedzialności w prawie karnym i cywilnym, Białystok, 13-13 maja 2019 r.
3.       Konferencja pt. „De actu et visu – współczesne problemy nauk penalnych”, referat pt. „Czy każdy przejaw cyberprzeocy jest przestępstwem? – prawnokarna analiza zjawiska cyberprzemocy”, Białystok, 6-7 czerwca 2018 r.
4.       Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy na styku Sportu i Prawa”, referat pt. „Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub operką nad nimi w sporcie”, Białystok, 24 maja 2018 r.
5.       II Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, referat pt. „Cyberprzemoc wśród młodzieży szkolnej – ujęcie kryminologiczne”, Białystok, 10-11 maja 2018 r.
6.       Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Środki reakcji karnej na czyny zabronione”, referat pt.: „Problematyka górnej granicy wymiaru kary wobec nieletnich sprawców przestępstw”, Bydgoszcz, 13 marca 2018 r. 
7.       Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Kara za zabójstwo – aspekty społeczne i doktrynalne w różnych porządkach prawnych”, referat pt. „Starcie funkcji wychowawczej i sprawiedliwościowej prawa karnego w przypadku karania nieletnich sprawców zabójstw”, Lublin, 15 grudnia 2017 r.
8.      Ogólnopolska Konferencja Naokowa pt. „Prawo wobec wyzwań współczesności”, referat pt. „Namowa i pomoc do samobójstwa jako przestępstwo popełniane przez Internet na przykładzie blue whale challenge”, Białystok, 14 września 2017 r.
9.       VII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki „Współczesne problemy nauk penalnych z perspektywy młodych naukowców”, referat pt. „Śmierć na libacji alkoholowej – analiza odpowiedzialności karnej nieletnich w oparciu o studiom przypadku sprawy Klaudii S.”, Białystok, 10-12 maja 2017 r.
10.   Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Nieletni i młodociani strawcy czynów zabronionych – aspekty prawne i społeczne”, referat pt. „Przestępczość nieletnich w świetle przepisów prawa oraz w perspektywie województwa podlaskiego”, Bydgoszcz, 9 maja 2017 r.
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie) –
C2. Udział (granty zakończone) –
D. Inna aktywność naukowa
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe DoktorantaStypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019
Wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus+ do Università degli Studi dell’Insubria (Como, Włochy) w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019