Czygier Paulina

mgr Paulina Czygier

E-mail (w domenie UwB):p.boltruczyk@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-4313-2671
Temat rozprawy doktorskiejPedagogiczne konteksty kształcenia dzieci polskich realizujących obowiązek szkolny
(klasy I-III) w edukacji domowej  
Promotordr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Promotor pomocniczydr Emilia Jakubowska
Wydział Katedra/ZakładWydział Nauk o Edukacji
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Konsultacje
(jeśli doktorant prowadzi samodzielnie zajęcia w ramach praktyki zawodowej powinien wyznaczyć termin konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Podać dzień tygodnia i godzin oraz formę (stacjonarne, zdalne /komunikator)
 
Działalność naukowa doktoranta (z całego okresu naukowego, a nie tylko z okresu kształcenia w szkole doktorskiej, od najnowszych do najstarszych)
Publikacje naukowe (poza danymi bibliograficznymi proszę podać liczbę punktów wg MNiSzW)
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachBołtruczyk P., Rozwijanie kompetencji społecznych wśród uczniów klas I-III realizujących obowiązek szkolny w edukacji domowej, [w:] Wielowymiarowość Edukacji XXI Wieku, Wydawnictwo Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Fr. Karpińskiego, Siedlce 2021 – 20 punktów.   Bołtruczyk P., Sposoby wykorzystania technologii cyfrowych przez uczniów w ich samodzielnym procesie uczenia się”, [w:] W meandrach cyfrowego świata”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020 – 20 punktów.   Bołtruczyk P., Uwarunkowania efektywnego procesu uczenia się w świetle opinii dziewięcio- i dwunastolatków, [w:] Kuszak K. (red.), Chęciński R. (red.), Od inspiracji ku przyszłości. Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019 – 20 punktów.
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowych1. Prezentacja wyników badań pilotażowych podczas XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. „Wielowymiarowość Edukacji XXI Wieku” i wygłoszenie referatu nt. „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci realizujących obowiązek szkolny w edukacji domowej”, Siedlce 2021.   2. Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Cyfrowy Wymiar Funkcjonowania Dziecka XXI Wieku” i wygłoszenie referatu pt. „Organizacja samodzielnego procesu uczenia się w zakresie edukacji multimedialnej”, Białystok 2020.   3. Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Science and young researchers” i prezentacja postera pt. „Internet jako szansa czy zagrożenie w procesie uczenia się?”, Łódź 2020.   4. Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku” i wygłoszenie referatu pt. „Rodzice samotnie wychowujący dzieci i ich formy wsparcia w realizacji planów edukacyjnych dziecka”, Olsztyn 2020.   5. Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wychowanie dzieci i młodzieży
w świetle osiągnięć nauk edukacyjnych i psychologicznych” i wygłoszenie referatu pt. „Proces nauczania wczesnoszkolnego i szkolnego w świetle teorii konstruktywistycznej”, Poznań 2019.   6. Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Filmy, które każdy psycholog
i pedagog obejrzeć powinien” i wygłoszenie referatu pt. „Niepełnosprawny nie oznacza głupi”, Łódź 2019
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie)
C2. Udział (granty zakończone)
D. Inna aktywność naukowa (max. 5 aktywności)
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta1. Przynależność do Komitetu Organizacyjnego i pełnienie funkcji sekretarza podczas organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cyfrowy Wymiar Funkcjonowania Dziecka XXI Wieku” – Białystok 2020.   2. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów pt. „Bezpieczny Internet!” w ramach działalności w Studenckim Kole Naukowym Socjologii Edukacji, Białystok 2020.   3. Przeprowadzenie warsztatów „Agresja – jak sobie z nią radzić? Naucz się i przekaż dalej!” podczas XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Białystok 2019.   4. Przynależność do Studenckiego Koła Naukowego Socjologii Edukacji (Wydział Nauk o Edukacji UwB) i pełnienie funkcji prezesa koła 2018-2020.