Brzozowski Przemysław

mgr Przemysław Brzozowski

E-mail :p.brzozowski@uwb.edu.pl
Kod ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-9166-5013
Temat rozprawy doktorskiejDopuszczalny zakres działalności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej
Promotorprof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Promotor pomocniczy
Wydział
Katedra/Zakład
Wydział Prawa
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
Konsultacje
Działalność naukowa doktoranta
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismach1. Przemysław Brzozowski, Magdalena Szorc, Współpraca administracji publicznej ze społeczeństwem na przykładzie funkcjonowania budżetu obywatelskiego, Studenckie Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, Vol. XXI, No 37, ISSN: 1506-8285, p. 35.
2. Przemysław Brzozowski, Członkostwo w radzie nadzorczej gminnej spółki prawa handlowego, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Ostrowiec Świętokrzyski 2018, Nr 12(2)/2018, ISSN: 2300-1739, p. 145.
3. Przemysław Brzozowski, Obowiązek zapłaty za akcje lub udziały nienabyte przez uprawnionych pracowników w procedurze zbycia udziałów spółki komunalnej – studium przypadku, Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódź 2021, Tom 118 (2021), p. 11.
4. Przemysław Brzozowski, Uproszczone połączenie spółek bez podwyższania kapitału zakładowego w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, Warszawa 2021, nr 7/2021, p. 54.
5. Przemysław Brzozowski, The competition between local government and entrepreneurs from the perspective of Pierre Bourdieu’s concept of capitals, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, Budapest 2022, vol. 13 (2022)1, p. 139.
6. Przemysław Brzozowski, Legal Instruments for the Collaboration of Divided Cities with Polish Constituents in Municipal Services Management, Border Crossing, London 2022, 12(2), p. 97
7. A. Malarewicz-Jakubów, P. Brzozowski, Skuteczność nadzoru nad wykorzystaniem majątku spółek komunalnych w Polsce, Studia Iuridica, Warszawa 2022, nr 95, p. 317.
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach1. Przemysław Brzozowski, Mateusz Gąsowski, Marta Maksimczuk, Сравнительный анализ уголовной ответственности несовершеннолетних в польше и украине (en. Comparative analysis of criminal liability of juveniles in Poland and Ukraine), w: Шості Харківські кримінально-правові читання „Україна на кримінально-правовій карті світу, Право, Kharkiv 2017, ISBN: 978-966-937-264-2, p. 12.
2. Przemysław Brzozowski, Mateusz Gąsowski, Maciej Łukaszewicz, Michalina Trochimowicz, Jakość kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku – aspekty prawne i socjologiczne, Temida 2, Białystok 2018, ISBN: 978-83-65696-06-9.
3. Przemysław Brzozowski, Marta Maksimczuk, Размышления на тему органов солецтва в современной польшz (en. Reflections on the sołectwo in modern Poland), w: Новеллы права и политики 2017. Материалы Международнойнаучно-практической конференции, ГИЭФПТ, Gatchina 2018, ISBN: 978-5-94895-117-1, p. 52.
4. Przemysław Brzozowski, Środki karne zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, M. Kasprzak, A. Kilińska-Pękacz, „Środki reakcji karnej na czyny zabronione”, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, ISBN: 978-83-66107-08-3, p. 23.
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowych1. 14.11.2017 r., Białystok, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo wobec wyzwań współczesności”, referat pt.: „Blokada alkoholowa – rozważania wokół technologicznych rozwiązań w walce z prowadzeniem pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu”,
2. 20.02.2018 r., Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tworzenie spółek handlowych”, referat pt.: „Wybrane aspekty tworzenia spółek komandytowych z udziałem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszy”,
3. 13.03.2018 r., Bydgoszcz, Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Środki reakcji karnej na czyny zabronione”, referat pt.: Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jako środek reakcji prawnokarnej”,
4. 19.04.2018 r., Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przesłanki rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego w systemach prawnych państw europejskich”, referat pt.: „Odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w systemach prawnych wybranych państw europejskich”,
5. 21.05.2018 r., Białystok, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Człowiek w Prawie Handlowym, referat pt.: „Członkostwo w radzie nadzorczej gminnej spółki prawa handlowego”,
6. 20.05.2019 r., Białystok, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aspekty finansowe w prawie handlowym”, referat pt.: „Obowiązek zapłaty za tzw. „resztówkę” w procedurze prywatyzacji spółki komunalnej”,
7. 13-14.05.2019 r., Białystok, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualności dychotomii prawa publicznego i prywatnego”, referat pt.: „Rada nadzorcza w klasycznej spółce prawa handlowego i w spółce komunalnej”,
8. 10-11.06.2019 r., Kielce, III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, poster pt.: „Prywatyzacja spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”. 
9. 17-19.11.2020 r., IV Ogólnopolskie Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, referat pt. „Połączenie spółek bez podwyższania kapitału zakładowego”.
10. 13.05.2021 r., II Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego. Prawo handlowe w XXI wieku – teoria i praktyka, referat pt. „Połączenie spółek prawa handlowego bez podwyższania kapitału zakładowego w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych”.
11. 04.06.2022 r., Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w naukach społecznych i humanistycznych”, referat pt. „Zakres dopuszczalnej działalności jednostek samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku”.
12. 19-21.09.2022 r., Białystok, XXI Doroczna Konferencja Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego, referat we współautorstwie z prof. dr hab. Agnieszką Malarewicz-Jakubów pt. „Skuteczność nadzoru nad wykorzystaniem majątku spółek komunalnych w Polsce”.
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie)1. Prawa jednostki w sferze oświaty i szkolnictwa wyższego w kontekście reform edukacyjnych, 2017-obecnie, wykonawca, nr projektu: BMN-587, projekt finansowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców, kierownik projektu: mgr Łukasz Kierznowski
C2. Udział (granty zakończone)
D. Inna aktywność naukowa 
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta1. Projekt naukowo-badawczy pt.: „Badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku”, 2017-2018,
2. Studencka Poradnia Prawna, Pracownia Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sekcje prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego, 2017-2019,
3. Projekt naukowo-badawczy Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Europejskiego oraz Koła Naukowego Studentów Ekonomii im. Friedricha von Hayeka, 2018
4. Wymiana studencka w ramach programu Erasmus+, Università degli studi dell’Insubria, Włochy, 2018-2019,
5. Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, 2015-2019, Koło Naukowe Prawa Handlowego, 2017-obecnie.